Informatyka Stosowana


Wydział Elektryczny prowadzi studia pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Informatyka od 1998 roku. W 2013 roku Wydział otrzymał prawa do doktoryzowania w dyscyplinie Informatyka i prowadził również studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Od roku 2019 kształcenie doktorantów odbywa się w szkołach doktorskich. Na Wydziale prowadzone są też studia podyplomowe powiązanie z kierunkiem Informatyka Stosowana.

W roku 2023 Informatyka, po czwarty rok z rzędu, znalazła się na 1. miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy!

W roku 2019 kierunek Informatyka na Wydziale Elektrycznym zmienił nazwę  na Informatyka Stosowana. Zmiana nazwy podkreśla, że kształcenie ukierunkowane jest na praktyczne umiejętności informatyczne, a nie koncentruje się na rozwiązywaniu teoretycznych problemów informatyki.


Koncepcja i cele kształcenia

na kierunku informatyka stosowana są zgodnie z misją i strategią Politechniki Warszawskiej i Wydziału.
Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr o kompetencja i umiejętnościach odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom społecznym i gospodarczym. 
Zgodnie z koncepcją kształcenia studia na kierunku informatyka stosowana są prowadzone w powiązaniu z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną na Wydziale, uwzględniają trendy rozwojowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do kompetencji inżynierskich, zawodowych oraz badawczych.

Misja i strategia rozwoju Wydziału są dostępne w na stronie w zakładce Polityka jakości.

Prezentacja kierunku Informatyka Stosowana

 


Studia I stopnia

Program studiów I stopnia dla kierunku Informatyka Stosowana zapewnia studentom uzyskanie ogólnych kompetencji inżynierskich w zakresie: analizy matematycznej i algebry, metod numerycznych, teorii mnogości i matematyki dyskretnej, metod probabilistycznych i statystyki, podstawowych działów fizyki, przedsiębiorczości i zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej. Kompetencje kierunkowe są uzyskiwane w ramach modułów kształcenia obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej (architektura systemów i sieci komputerowych) jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe itp. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych oraz zarządzania projektami informatycznymi.

Poza teorią, student podczas zajęć laboratoryjnych i projektowych rozwija praktyczne umiejętności z zakresu programowania obiektowego i internetowego, modelowania oprogramowania, zarządzania infrastrukturą sieciową. Dodatkowo duży nacisk kładziony jest na umiejętności pracy w grupie oraz zapoznanie studentów z różnymi metodykami zarządzania pracą w zespole.

Część projektów w toku studiów jest prowadzona we współpracy z firmami informatycznymi. W trakcie studiów studenci mogą, obok wyboru specjalności, wybierać przedmioty z oferty przedmiotów obieralnych kształtując tym samym swoją ścieżkę rozwoju dopasowaną do zainteresowań.

Studia I stopnia są podzielone na dwa etapy:

 • etap I (semestry 1-4) daje studentom podstawową wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, metody numeryczne, itd.) oraz podstawowych przedmiotów informatycznych (języki i metody programowania, inżynieria oprogramowania, zarządzanie projektami informatycznymi, bazy danych, sieci komputerowe, architektura systemów komputerowych itd.)
 • etap II (semestry 5-7) daje studentom możliwość pogłębienia zainteresowań zgodnie z wybraną specjalnością oraz jest czasem na wykonanie pracy dyplomowej.

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku informatyka stosowana oczekuje się kompetencji związanych z predyspozycjami do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, umiejętności analitycznego myślenia, komunikatywności, zdolności do współpracy w grupie.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent ma wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych metod projektowania, modelowania, konstrukcji i eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zastosowania nowoczesnych technik przetwarzania, przechowywania i prezentowania danych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i multimedialnych. Może samodzielnie rozwiązywać problemy informatyczne. Wiedza i umiejętności, które posiada umożliwia szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent zna język obcy na poziomie B2, posiada umiejętności podejmowania decyzji i pracy w zespole. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, analityk i administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia

 • Inżynieria oprogramowania,
 • Inżynieria danych i multimedia,
 • Inżynieria komputerowa.

więcej o specjalnościach…


Programy studiów stacjonarnych I stopnia (inżynierskich)

obowiązujące studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2019/2020:


Studia II stopnia

 

Studia drugiego stopnia mają na celu rozszerzenie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów oraz przygotować studenta do rozwiązywania problemów o charakterze badawczym i naukowym.

Podczas pierwszego semestru studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu sztucznych sieci neuronowych,  uczenia maszynowego, zaawansowanej analizy danych, budowy kompilatorów, metod matematycznych stosowanych we współczesnej inżynierii oprogramowania itp. Dodatkowo biorą udział w przedmiotach wprowadzających do czterech dostępnych specjalności: Inżynierii Oprogramowania, Inżynierii Danych, Informatyki w Inżynierii Biomedycznej oraz Cyberbezpieczeństwa.

Drugi semestr to rozwijanie zainteresowań studenta w ramach wybranej specjalności oraz udział w zespołowym projekcie badawczym pod opieką mentora. Projekt badawczy kończy się publikacją naukową ze współautorstwem studenta, będącą nie tylko wstępem do możliwej dalszej działalności naukowej, ale także dobrym wpisem do CV absolwenta. Ostatni semestr skupia się na pracy magisterskiej oraz przedmiotach obieralnych wybranych przez studenta, poszerzających jego wiedzę z zakresu wybranej specjalności lub wiedzy ogólnej.

Od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku informatyka stosowana oczekuje się kompetencji zawodowych odpowiadających efektom uczenia się określonym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka lub pokrewnym powiązanym z dyscyplinami: informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria biomedyczna.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent ma szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie analizy funkcjonowania, metod projektowania, modelowania, konstrukcji i eksploatacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zastosowania nowoczesnych technik przetwarzania, przechowywania i prezentowania danych  przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i multimedialnych.  Wiedza i umiejętności,  które posiada umożliwia szybkie adaptowanie się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwent zna język obcy na poziomie wyższym niż B2, w tym język specjalistyczny związany z kierunkiem studiów,  posiada umiejętność analizowania problemów i wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji. Umie współdziałać  w zespole, organizować i zarządzać pracą zespołu. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako pracownik naukowy, projektant  i twórca oprogramowania, kierownik zespołów programistycznych, analityk i administrator złożonych systemów informatycznych, projektant, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista od bezpieczeństwa systemów informatycznych. Absolwent zna trendy rozwojowe w dziedzinie informatyki i rozumie konieczności podnoszenia własnych kwalifikacji.

Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia

 • Inżynieria oprogramowania,
 • Inżynieria danych,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Informatyka w inżynierii biomedycznej.

więcej o specjalnościach…


Programy studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich)

obowiązujące studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2019/2020:

W r.ak 2019/2020 specjalność Inżynieria Komputerowa została wycofana z oferty specjalności na studiach drugiego stopnia.


Studia niestacjonarne w modelu OKNO

Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka Stosowana są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jako studia przez Internet. Obsługą administracyjna i rekrutacją tych studiów zajmuje się Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej.

Specjalności na studiach niestacjonarnych

pierwszego stopnia:

 • Informatyka stosowana

drugiego stopnia:

 • Inżynieria oprogramowania,
 • Informatyka w biznesie.

Programy studiów niestacjonarnych

Programy studiów znajdują się na stronach  ośrodka OKNO:

» program studiów pierwszego stopnia

» program studiów drugiego stopnia

Przeczytaj też: Według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) szkół wyższych, absolwenci kierunku Informatyka Stosowana studiów niestacjonarnych II stopnia osiągają w pierwszym roku po dyplomie najwyższe wynagrodzenie brutto.

Więcej informacji »


O specjalnościach

Inżynieria Oprogramowania

Student specjalności Inżynieria Oprogramowania zdobywa praktyczną wiedzę na temat języków programowania, narzędzi wytwarzania oprogramowania oraz metod zarządzania pracą zespołu, poznaje tajniki całego procesu wytwarzania oprogramowania od potrzeby biznesowej  przez analizę, identyfikację i opis wymagań, implementacje, testowanie aż po wdrożenie systemu. Nabywa umiejętności pracy w zespole programistycznym, zarządzania projektami IT w nowoczesnych metodach Agile, Scrum, DevOps itp.

Specjalność Inżynieria Oprogramowania przygotowuje studenta nie tylko do pracy w dużych zespołach programistów, korzystających z nowoczesnych, zwinnych metod, ale także do objęcia stanowisk kierowniczych w zespołach, czy założenia własnej firmy informatycznej. Absolwenci tej specjalności znajdują pracę na stanowiskach  Backend Developer, Frontend Developer, Fullstack Developer, Analityk wymagań, Architekt oprogramowania, Scrum Master, Project Manager, Team Leader itp.

Inżynieria Danych i Multimedia

Student specjalności Inżynieria Danych i Multimedia zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności  do pracy z bazami danych i analizy różnorodnych danych w tym zagadnień  BigData, business intelligence,  hurtowni danych, baz nierelacyjnych, przetwarzania danych multimedialnych, przetwarzania obrazów itp. Na studiach II stopnia specjalność ta jest kontynuowana pod nazwą Inżynieria Danych.

Absolwenci tej specjalności znajdują pracę na stanowiskach  administrator baz danych, BigData Developer, BigData Engineer, Data Scientist, Data Analist, NLP Engineer, AI Developer, SysOps Engineer, SysAdmin, NetOps Engineer, Network Engineer, DevOps Engineer, System Engineer,  itp.

Inżynieria Komputerowa 

Student specjalności Inżynieria Komputerowa zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności  do pracy ze sprzętem i infrastrukturą informatyczną, ma pogłębioną wiedzę na temat sieci komputerowych i hardware’u. Specjalność ta prowadzona jest tylko na studiach I stopnia.

Informatyka w Inżynierii Biomedycznej

Student specjalności Informatyka w Inżynierii Biomedycznej zdobywa praktyczną wiedzę i umiejętności  do pracy z problemami z pogranicza inżynierii i medycyny, algorytmów przetwarzania obrazów medycznych, obsługi zaawansowanego sprzętu biomedycznego.

Cyberbezpieczeństwo

Specjalność Cyberbezpieczeństwo prowadzona jest tylko na studiach II stopnia i umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kryptografii, testów penetracyjnych, bezpieczeństwa sieci oraz aplikacji mobilnych i internetowych. Kierunek ten umożliwia także nabycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa sieci energetycznych oraz urządzeń IoT. Taki przekrój kompetencji, połączony z przedmiotami uczącymi pracy oraz zarządzania nią w zespole zapewnia zdobycie przekrojowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa i pozwala na znalezienie pracy w firmach zajmujących się każdym jego obszarem.


Studia III stopnia

Informacje na temat studiów doktoranckich* »
https://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/
* zgodnie z Ustawą 2.0 studia doktoranckie będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2024 r.

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej » 
https://sd.pw.edu.pl/


Rekrutacja 

Podstawowe informacje o rekrutacji na Wydział Elektryczny »

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Warszawskiej znajdują się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia PW »

Zapraszamy również na stronę Wirtualne Drzwi Otwarte Wydziału Elektrycznego PW, gdzie posłuchasz naszych studentów i dowiesz się dlaczego wybrali studia tutaj.

Po więcej informacji o studiach na PW zapraszamy do zakładki Studia na stronie Politechniki Warszawskiej i na Portal Kandydata.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).