Wydziałowy Rzecznik Zaufania


Zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2022 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi pracowników w Politechnice Warszawskiej wszelkie podejmowane działania w tym zakresie mają być prowadzone w trzech etapach:

 • prewencyjnym,
 • mediacyjnym,
 • formalnym.

W etapie mediacyjnym stosuje się postępowanie mediacyjne, celem którego jest polubowne rozwiązanie konfliktu. W przypadku braku rozstrzygnięcia konfliktu w drodze mediacji zainteresowany ma możliwość złożenia skargi, która rozpoczyna etap formalny.

W celu realizacji etapu mediacyjnego na Wydziale Elektrycznym działa Wydziałowy Rzecznik Zaufania.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2022 Rektora PW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia, osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz emerytów PW studencki rzecznika zaufania prowadzi mediację w sprawach, gdy stronami konfliktu są studenci, natomiast doktorancki rzecznik zaufania prowadzi mediację w sprawach, gdy stronami konfliktu są doktoranci oraz gdy stronami konfliktu jest student i doktorant.

Wydziałowy Rzecznik Zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku, gdy stronami sporu na tle mobbingu lub nierównego traktowania jest:

 • pracownik wydziału – inny pracownik PW,
 • pracownik wydziału – student PW,
 • pracownik wydziału – doktorant PW,
 • pracownik wydziału – uczestnik studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
 • pracownik wydziału – osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, wolontariusz, stażysta, praktykant lub emeryt PW.

Rzecznik Zaufania na Wydziale Elektrycznym w kadencji 2023-2027

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni
pokój 240 Gmach Główny
e-mail: pawel.piotrowski@pw.edu.pl
telefon: 501-845-058

Spotkanie jest możliwe po wcześniejszym umówieniu za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez aplikację MS Teams.

Zgłoszenie

Każde zgłoszenie wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji do Rzecznika Zaufania powinno zawierać:

 1. opis działań lub zachowań, które zdaniem zainteresowanego stanowią mobbing lub dyskryminację
 2. wskazanie z imienia i nazwiska osoby lub osób, które zdaniem zainteresowanego są winnymi mobbingu lub zachowań nierównościowych/dyskryminacji;
 3. wskazanie dowodów potwierdzających, że przedstawione przez zainteresowanego działania lub zachowania mają lub miały miejsce w ostatnim czasie, nie krótszym niż jeden miesiąc.

Zainteresowany dokonujący zgłoszenia ma prawo do zachowania poufności.

Mobbing

Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Dyskryminacja

Każde nierówne traktowanie osoby w sytuacji porównywalnej z inną osobą, gdzie motywem nierównego traktowania jest w szczególności jedna lub kilka z wymienionych cech: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony czy też w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dyskryminacją ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą składać się działania werbalne lub pozawerbalne.

Rzecznik zaufania

Osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej

Uczelniany Rzecznik Zaufania

strona zawierająca pełny zbiór informacji oraz przepisów prawnych – https://www.bisou.pw.edu.pl/Uczelniany-Rzecznik-Zaufania

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).