Automatyka i Robotyka Stosowana


Na Wydziale Elektrycznym na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana są prowadzone studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie (III stopnia).

Koncepcja i cele kształcenia

na kierunku automatyka i robotyka stosowana są zgodnie z misją i strategią Politechniki Warszawskiej i Wydziału.
Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr o kompetencja i umiejętnościach odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom społecznym i gospodarczym.
Zgodnie z koncepcją kształcenia studia na kierunku automatyka i robotyka stosowana są prowadzone w powiązaniu z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną na Wydziale, uwzględniają trendy rozwojowe w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do kompetencji inżynierskich, zawodowych oraz badawczych.

Misja i strategia rozwoju Wydziału są dostępne w na stronie w zakładce Polityka jakości.

Prezentacja kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana

 

Studia I stopnia (inżynierskie)

dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce. Program studiów obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka stosowana oczekuje się kompetencji związanych z predyspozycjami do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, umiejętności analitycznego myślenia, komunikatywności, zdolności do współpracy w grupie.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia

Absolwent jest przygotowany do podjęcia działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie teorii sterowania, wykorzystania systemów mikroprocesorowych, zastosowania mikromaszyn, projektowania i oprogramowania robotów, wykorzystania programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowania instalacji inteligentnych, przetwarzania i przekształcania energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych. Absolwent potrafi zastosować nowoczesne narzędzia informatyczne przy projektowaniu i analizie układów automatyki. Zna język obcy na poziomie B2, umie pracować w zespole i realizować powierzone zadnia. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży automatyki przemysłowej, w tym instalacyjnych, dystrybucyjnych i handlowych, biurach konstrukcyjnych i projektowych, przedsiębiorstwach projektowych i instalacyjnych w zakresie automatyki budynkowej, w instytucjach zajmujących się nadzorem i obsługą zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych i linii technologicznych.

studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów

 • Etap podstawowy – 3 semestry – studia przygotowujące w zakresie przedmiotów ogólnych.
 • Etap kierunkowy – 3 semestry – studia w zakresie przedmiotów kierunkowych:
  • robotyka,
  • automatyka,
  • informatyka.
 • Etap dyplomowy – 1 semestr – studia według programu ściśle związanego z tematyką pracy dyplomowej inżynierskiej.

Program studiów I stopnia

Automatyka i Robotyka Stosowana – studia stacjonarne, inżynierskie»


Studia II stopnia (magisterskie)

Od 9 stycznia do 2 lutego 2024 roku trwa rekrutacja elektroniczna na studia II stopnia (magisterskie) rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2023/2024.

w systemie rekrutacyjnym IRK i weź udział w rekrutacji na kierunek Automatyka i Robotyka Stosowana. Więcej informacji »


Na kierunku automatyka i robotyka stosowana pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności twórczego wykorzystania narzędzi matematycznych i informatycznych w zakresie projektowania systemów automatyki przemysłowej. W ramach studiów drugiego stopnia zwrócona jest szczególna uwaga na samodzielność studenta w rozwiązywaniu problemów technicznych i naukowych.

Od kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku automatyka i robotyka stosowana oczekuje się kompetencji zawodowych odpowiadających efektom uczenia się określonym dla studiów pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka lub pokrewnym powiązanym z dyscypliną automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia

Absolwent dysponuje wiedzą niezbędną do pracy w zakresie analizy działania, metod projektowania i konstrukcji układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych oraz sterowania i oprogramowania robotów i zautomatyzowanych centrów obróbczych przy zastosowaniu nowoczesnych technik cyfrowego przetwarzania sygnałów, narzędzi informatycznych i multimedialnych. Absolwent zna język obcy na poziomie wyższym niż B2, w tym język specjalistyczny związany z kierunkiem studiów. Umie zorganizować i zarządzać pracą zespołu. Uzyskane kwalifikacje dają mu możliwość prowadzenia nadzoru, obsługi i instalacji zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, a w szczególności stanowisk wyposażonych w roboty przemysłowe oraz umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi w programowaniu komputerów uniwersalnych i sterowników. Absolwent zna trendy rozwojowe w dziedzinie automatyki i robotyki i rozumie konieczności podnoszenia własnych kwalifikacji.

studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – 3 semestry

 • Etap podstawowy – 1 semestr – przedmioty kształcenia ogólnego
 • Etap kierunkowy i dyplomowy – 2 semestry – przedmioty kierunkowe, w tym związane z tematyką pracy dyplomowej

Studia na kierunku automatyka i robotyka stosowana są prowadzone w ramach jednej specjalności – Automatyka.

Program studiów II stopnia

Automatyka i Robotyka Stosowana – studia stacjonarne, magisterskie»


Program studiów II stopnia obowiązujący od r. ak. 2017/2018 został zmodyfikowany w ramach projektu pn. ”AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców” (POWR.03.01.00-00-N090/16) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Studia III stopnia

Informacje na temat studiów doktoranckich* »
https://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/
* zgodnie z Ustawą 2.0 studia doktoranckie będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2024 r.

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej » 
https://sd.pw.edu.pl/


Rekrutacja 

Podstawowe informacje o rekrutacji na Wydział Elektryczny »

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Warszawskiej znajdują się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia PW »

Zapraszamy również na stronę Wirtualne Drzwi Otwarte Wydziału Elektrycznego PW, gdzie posłuchasz naszych studentów i dowiesz się dlaczego wybrali studia tutaj.

Po więcej informacji o studiach na PW zapraszamy do zakładki Studia na stronie Politechniki Warszawskiej i na Portal Kandydata.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).