Formy prowadzenia zajęć i punkty ECTS


Zajęcia na uczelni mogą być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i komputerowych, laboratoriów sprzętowych, projektów oraz seminariów. W opisie przedmiotu znajdziesz informacje o formie jego prowadzenia, wymiarze wyrażonym w godzinach i punktach ECTS.

To właśnie punkty ECTS są najważniejszą informacją – pokazują jak dużo pracy trzeba włożyć w opanowanie materiału i uzyskanie zakładanych efektów uczenia się (dawniej  efektów kształcenia).
Przyjmuje się, że 1 ECTS to od 25 do 30 godzin pracy studenta. Zatem jeżeli do przedmiotu przypisano 3 ECTS to nakład pracy studenta powinien wynosić przynajmniej 75 godzin, z czego część to praca na uczelni a część praca samodzielna. Taki przedmiot może być prowadzony np. w formie 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium, co razem daje 45 godzin pracy kontaktowej z nauczycielem, ale pozostałe 30 godzin to praca samodzielna (przygotowanie do kolokwiów i ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie sprawozdań itp.).

Uwaga: na studiach stacjonarnych przynajmniej połowę zajęć, wyrażoną czy to w godzinach czy punktach ECTS, powinieneś odbyć na uczelni !

Taka zasada nie obowiązuje na studiach niestacjonarnych, na których musisz więcej pracować samodzielnie, ale efekty muszą być takie same jak na studiach stacjonarnych.

Jeżeli zaliczyłeś przedmiot to uzyskujesz przypisaną do niego liczbę punktów ECTS – niezależnie od oceny, ważne tylko żeby zaliczyć przedmiot. Zwróć uwagę, że jeżeli przedmiot jest prowadzony w jednym semestrze w różnych formach to podlega łącznemu zaliczeniu (w karcie przedmiotu powinien być podany podział punktów ECTS na poszczególne rodzaje zajęć, ale to tylko informacja o pracochłonności, punkty za przedmiot uzyskujesz całościowo).

I kolejna ważna sprawa związana z punktami ECTS – rejestrację na kolejny etap studiowania (semestr lub rok) otrzymasz jeżeli uzyskasz określoną liczbę punktów ECTS.
Ale punkty ECTS to nie jedyny wymóg związany z rejestracją.
Zgodnie z Regulaminem Studiów zaległości w zaliczaniu przedmiotów nie mogą przekraczać jednego roku !
Jeżeli tak się zdarzy, że nie udało ci się zaliczyć przedmiotów i uzyskać liczby punktów ECTS wymaganych do rejestracji, wówczas możesz powtórzyć rok studiów.

Rejestracja to co innego niż zaliczenie semestru. Zaliczysz semestr jeżeli masz zaliczone wcześniejsze semestry, zaliczysz wszystkie przedmioty obowiązkowe w danym semestrze i uzyskasz nominalną liczbę punktów ECTS. Nominalna liczba punktów ECTS na studiach stacjonarnych to 30. Na studiach niestacjonarnych, które trwają o semestr dłużej, liczba punktów ECTS na semestr może być nieco mniejsza.

Zatem, aby ukończyć studia stacjonarne I stopnia trwające 7 semestrów musisz uzyskać minimum 214 ECTS (po 30 punktów na semestr i 4 punkty za praktykę), a studia II stopnia trwające 3 semestry – 90 ECTS.

Jeszcze raz podkreślmy – studia stacjonarne i niestacjonarne są równoważne – liczba punktów ECTS niezależnie od formy studiów jest taka sama. Zasady rejestracji studentów są szczegółowo opisane w Uchwałach Rady Wydziału Elektrycznego.

Pamiętaj też, że na studiach stacjonarnych możesz studiować nie dłużej niż rok ponad nominalny czas trwania studiów, na studiach niestacjonarnych możesz studiować dłużej, ale to są studia płatne !


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).