Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia


Cele WSZJK:

 1. monitorowanie, ocena oraz doskonalenie jakości kształcenia na Wydziale,
 2. podnoszenie wykształcenia absolwentów, umożliwiającego im mobilność na rynku pracy,
 3. podnoszenie rangi pracy dydaktycznej przez motywowanie kadry dydaktycznej oraz budowanie etosu nauczyciela akademickiego,
 4. standaryzacja i ujednolicenie procedur postępowania kadry dydaktycznej i studentów,
 5. dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb gospodarczych i społecznych,
 6. powiązanie kształcenia studentów z badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale,
 7. upowszechnianie wiedzy o WSZJK oraz zwiększanie współpracy z interesariuszami przy określaniu i ocenie procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia,
 8. zwiększanie prestiżu i roli Wydziału na rynku edukacyjnym.

Konstrukcja WSZJK jest zgodna z wymaganiami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej oraz z podstawowymi zasadami zarządzania jakością. Schematyczne ujęcie podstawowych elementów konstrukcji oraz organizacji WSZJK przedstawiono na rysunkach.

Funkcje WSZJK:

 1. monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia,
 2. ocena efektów kształcenia w odniesieniu do programów oraz modułów przedmiotów,
 3. monitorowanie efektywności i weryfikacja działań korygujących, naprawczych i doskonalących WSZJK,
 4. zarządzenie procesem zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale,
 5. ewaluacja elementów WSZJK za pomocą mierników ilościowych,
 6. informowanie o efektowności działań  w zakresie WSZJK.

Podstawowy zbiór postępowań w zakresie działań na rzecz WSZJK stanowią procedury. Procedury sporządzane są w postaci decyzji Dziekana.
WSZJK jest analizowany, oceniany i doskonalony za pomocą okresowych przeglądów wykonywanych przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Jakości Kształcenia. Pełnomocnik składa sprawozdanie z przeglądu Dziekanowi oraz Radzie Wydziału raz w roku akademickim.
Dokumentację dotyczącą WSZJK prowadzi i gromadzi Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia w okresie swojej kadencji a następnie przekazuje ją kolejnemu Pełnomocnikowi. Okres przechowywania dokumentacji jest nie krótszy niż 5 lat.

Procedury


For changes of the content of this page please contact: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).