A quality policy


Na Wydziale Elektrycznym dążymy do zapewnienia wysokiej jakości we wszystkich obszarach działalności, przede wszystkim w kształceniu, badaniach naukowych i zarządzaniu Wydziałem.

Dla właściwej realizacji zadań dydaktycznych oraz wypełniania Misji Edukacyjnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej uznaje się za niezbędne utrzymanie i rozwój Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia – WSZJK. System obejmuje cały proces kształcenia, konstytuując wszystkie elementy, mające wpływ na jego właściwy przebieg oraz wysoką jakość.

Systemowe doskonalenie działalności edukacyjnej Wydziału Elektrycznego ma na  celu:
-) wypełnianie obowiązków dydaktycznych w sposób gwarantujący wysoką jakość kształcenia,
-) włączanie do programów nauczania najnowszych osiągnięć nauki i techniki,
-) spełnianie wymogów rynku pracy,
-) podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
-) przestrzeganie standardów akademickich,
-) wprowadzanie do praktyki zawodowej aktualnych aktów prawodawczych i normatywnych,
-) zapewnianie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej.

Władze Politechniki Warszawskiej z jakości kształcenia uczyniły jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju na najbliższe lata. Strategia ta realizowana jest przede wszystkim siłami służb zapewniania jakości poszczególnych jednostek uczelni. Delegowanie poważnej części kompetencji w zakresie działań projakościowych ku wydziałom dyktuje ich statutowa autonomia; istotna jest tu także akademicka wolność do kształtowania własnych standardów jakościowych.
Środowisko wydziałowe, któremu dedykowane są systemowe narzędzia wspierające proces edukacyjny, to wszyscy zatrudnieni w nim nauczyciele akademiccy, pracownicy niebędący nauczycielami, a przede wszystkim studenci i doktoranci. Szczególnie dziś wartość dobrze wykształconych absolwentów jest społecznie kluczowa, wszelkimi środkami należy dbać zatem o właściwe organizowanie całego okresu ich studiów. Ranga problemu oraz współczesne rozumienie pojęcia jakości sprawia, iż prowadzenie procesu kształcenia wymaga kodyfikowania jej zasadniczych elementów, tak aby nie tylko intuicja nauczycielska i nabyta praktyka podpowiadały jak prawidłowo nauczać.
Realizacja zadań związanych z zagwarantowaniem odpowiedniej jakości kształcenia powinna mieć charakter rozwiązań systemowych. Ramy takie stwarza sprzężenie cyklu diagnostyczno-ewaluacyjnego, systemu motywacyjnego oraz przyjęta  i konsekwentnie realizowana polityka jakości.
Biorąc pod uwagę:
a) nieodwracalne i postępujące urynkowienie usług edukacyjnych,
b) utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
władze  Wydziału  Elektrycznego  Politechniki  Warszawskiej  systematycznie wdrażają  system  zapewniania  jakości  kształcenia.

Wymienione czynniki mobilizują do podejmowania następujących działań:
1. Doskonalenia programów kształcenia i ich ewaluacji, a więc systematycznego badania wartości i cech, w celu ich usprawnienia i rozwoju;
2. Analizy rynku usług edukacyjnych i szybkiego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie społeczne;
3. Optymalizacji wszelkich działań mających wpływ na jakość kształcenia, m.in. zadań administracji, odpowiedniej alokacji zasobów materialnych i niematerialnych.
Zarządzanie jakością kształcenia w Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej opiera się na następujących działaniach:

I.  Aktywność pracowników:
a) zaangażowanie pracowników w obszarze działalności Wydziału,
b) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
c) kreatywność we wnoszeniu usprawnień aktywizujących pracę Wydziału.

II.  Optymalizacja procesu dydaktycznego poprzez:
a) nadzór i aktualizację programów nauczania,
b) obsadzanie stanowisk osobami odpowiednio kwalifikowanymi,
c) wdrażanie nowoczesnych technik i środków technicznych do dydaktyki,
d) realizowanie cykli diagnostyczno-ewaluacyjnych,
e) intensyfikację kontaktów ze studentami,
f) silne i konsekwentne oddziaływanie na pracowników poprzez system motywacyjny,
g) organizację szkoleń, umożliwiających nauczycielom podnoszenie kompetencji zawodowych,
h) szybkie reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie rynku edukacyjnego,
i) stymulowanie naukowej aktywności studentów (np. koła naukowe,  udział i organizacja konferencji, publikacje, projekty, prace dla przemysłu).

III.  Wysiłki na rzecz umacniania pozycji Wydziału Elektrycznego wśród jednostek edukacyjnych, świadczących usługi o podobnym charakterze, w podobnym zakresie i na podobnym poziomie poprzez:
a) propagowanie i szerokie udostępnianie oferty edukacyjnej Wydziału,
b) propagowanie i utrzymywanie bliskiej współpracy z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
c) realizację projektów badawczych, wprowadzanie ich rezultatów do dydaktyki,
d) intensyfikację działalności naukowo-wydawniczej,
e) organizowanie sympozjów i konferencji naukowych krajowych oraz międzynarodowych,  stwarzanie możliwości udziału w nich młodzieży akademickiej, f) działania medialne na rzecz promocji Wydziału w środowisku lokalnym i na arenie ogólnokrajowej.

IV.  Wzmacnianie poczucia identyfikacji z macierzystym Wydziałem:
a) podnoszenie poziomu dyscypliny pracy,
b) dbałość o właściwą atmosferę pracy,
c) wzmacnianie idei pracy zespołowej,
d) stały kontakt władz Wydziału z pracownikami,
e) regularne informowanie pracowników o bieżących działaniach Wydziału,
f) włączanie pracowników i studentów do procesów decyzyjnych w Wydziale.

Misja Wydziału Elektrycznego
Strategia Wydziału
Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia


For changes of the content of this page please contact: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).