Formy studiów


Z formą studiów związane są dwie podstawowe sprawy: sposób organizacji zajęć na uczelni oraz koszty.
Na Wydziale Elektrycznym możesz studiować na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, przeważnie od godziny 8:15 i nie dłużej niż do godziny 18.
Studia stacjonarne są bezpłatne, wnosisz jedynie opłaty administracyjne (legitymacja, dyplom itp.) oraz opłaty za powtarzanie przedmiotów, zatem jeżeli nie zaliczysz przedmiotu w danym roku akademickim i musisz go powtórzyć to już za to wnosisz opłatę !
również uczestniczenie w dodatkowych zajęciach, poza programem studiów, może wiązać się z dodatkową opłatą;
szczegółowe informacje o tym za co Uczelnia może pobierać opłaty i w jakiej wysokości są podane w odpowiednich dokumentach:
Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwałach Senatu PW, Zarządzeniach i Decyzjach Rektora RW

Studia niestacjonarne podejmują przeważnie osoby, które już pracują, inaczej mówiąc: są czynne zawodowo i nie mogą przebywać na uczelni w dni powszednie.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych mogą być organizowane w formie zjazdów w piątki po południu (przeważnie od godziny 16:10), soboty i niedziele (przeważnie nie dłużej niż do godziny 14).
Taka organizacja wymaga nieco krótszego czasu przebywania na uczelni, ale większego nakładu pracy samodzielnej.
Jeżeli jednak Twój sposób pracy uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach także w soboty i niedziele, możesz podjąć studia w trybie „na odległość” (przez Internet). Ta forma studiów pozwala na dostosowanie czasu i miejsca studiowania do własnych możliwości i potrzeb. Ale uwaga: musisz pracować bardzo systematycznie, sam siebie kontrolujesz – to dużo trudniejsze niż na studiach niestacjonarnych w trybie zjazdowym, nie mówiąc już o studiach stacjonarnych. Pozostajesz oczywiście pod opieką nauczyciela (prowadzącego zajęcia), ale to nie zwalnia Cię od systematycznej pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o studiach „na odległość” przejdź na strony Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej (OKNO PW):
http://www.okno.pw.edu.pl/

Właśnie z uwagi na konieczność pogodzenia studiów, pracy zawodowej a często również życia rodzinnego, studia niestacjonarne są trudniejszą formą studiów niż studia stacjonarne !
To bardzo ważne, bo efekty uczenia się i punktacja ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same. Nie ma zatem „taryfy ulgowej” na studiach niestacjonarnych. Bez względu na to w jakiej formie były prowadzone studia – Twoje kwalifikacje będą na tym samym poziomie.
Jeżeli chcesz wiedzieć co to są efekty uczenia się i punkty ECTS zobacz:
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/efekty-ksztalcenia/
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/punkty-ects/

I kolejna bardzo ważna sprawa: studia niestacjonarne są płatne.
Wysokość opłaty jest ustalona na poziomie pokrywającym koszty prowadzenia zajęć.
Szczegółowe informacje o tym za co Uczelnia może pobierać opłaty i w jakiej wysokości są podane w odpowiednich dokumentach:
Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uchwałach Senatu PW, Zarządzeniach i Decyzjach Rektora RW.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).