Elektrotechnika


Na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elektrotechnika są prowadzone studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia oraz studia doktoranckie (trzeciego stopnia).


Koncepcja i cele kształcenia

na kierunku Elektrotechnika są zgodnie z misją i strategią Politechniki Warszawskiej i Wydziału. 
Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr o kompetencjach i umiejętnościach odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom społecznym i gospodarczym.
Zgodnie z koncepcją kształcenia studia na kierunku Elektrotechnika są prowadzone w powiązaniu z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną na Wydziale, uwzględniają trendy rozwojowe w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, umożliwiają osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do kompetencji inżynierskich, zawodowych oraz badawczych.

Misja i strategia rozwoju Wydziału są dostępne w na stronie w zakładce Polityka jakości.

Elektrotechnika – film promocyjny

 

Prezentacja kierunku Elektrotechnika

 

Informator – Elektrotechnika

Do pobrania (PDF, 5 MB) »

Studia I stopnia (inżynierskie)

Od kandydatów na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika oczekuje się kompetencji związanych z predyspozycjami do nauki przedmiotów ścisłych i technicznych, umiejętności analitycznego myślenia, komunikatywności, zdolności do współpracy w grupie.

Absolwent studiów I stopnia

posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: analizy matematycznej i algebry, metod numerycznych, matematyki dyskretnej, statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, podstawowych działów fizyki, wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności inżynierskiej, przedsiębiorczości i zarządzaniu oraz ochrony własności intelektualnej. Zna język obcy na poziomie B2 i umie się nim posługiwać w obszarze związanym z ukończonym kierunkiem studiów. Umie współpracować w zespole i przygotować plan realizacji powierzonych zadań. Jego kompetencje zawodowe dotyczą wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki.

Program studiów I stopnia

stacjonarne 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów

  • Etap podstawowy i kierunkowy – 5 (6) semestrów – studia przygotowujące w zakresie przedmiotów ogólnych i kierunkowych
  • Etap specjalnościowy i dyplomowy – 2 semestry – studia według częściowo zróżnicowanego programu, odpowiadającego następującym specjalnościom:

na studiach stacjonarnych:

na studiach niestacjonarnych:


Studia II stopnia (magisterskie)

 

Studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika są w przeważającej części studiami specjalnościowymi rozwijającymi zagadnienia omawiane na I stopniu i umożliwiają zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych w działalności zawodowej i naukowo-badawczej w zakresie elektrotechniki.

Od kandydatów na studia II stopnia na kierunku elektrotechnika oczekuje się kompetencji zawodowych odpowiadających efektom uczenia się określonym dla studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika lub pokrewnym powiązanym z dyscypliną automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Program studiów II stopnia

stacjonarne 3 semestry, niestacjonarne 4 semestry

  • Etap kierunkowy – 1 semestr – przedmioty kształcenia kierunkowego i częściowo specjalnościowego,
  • Etap specjalnościowy i dyplomowy – 2 (3) semestry – przedmioty specjalności, w tym związane z tematyką pracy dyplomowej

elektrotechnikaSpecjalności na studiach stacjonarnych II stopnia:

Specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia:

Studia niestacjonarne

na kierunku Elektrotechnika są prowadzone w formie zjazdów piątek/sobota/niedziela.

Absolwenci kierunku Elektrotechnika

posiadają kwalifikacje niezbędne do pracy w biurach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych i uczelniach, bankach,  placówkach serwisowych i centralach handlowych branży elektrotechnicznej, instytucjach prowadzenia ruchu i nadzoru produkcji w zakresie sprzętu i urządzeń elektrycznych, kierowania własnymi firmami, projektowania i obsługi systemów informatycznych oraz budowy elektrowni, linii i stacji elektroenergetycznych.


Studia III stopnia

Informacje na temat studiów doktoranckich* »
https://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/
* zgodnie z Ustawą 2.0 studia doktoranckie będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2024 r.

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej » 
https://sd.pw.edu.pl/


Rekrutacja 

Podstawowe informacje o rekrutacji na Wydział Elektryczny »

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Politechnice Warszawskiej znajdują się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia PW »

Zapraszamy również na stronę Wirtualne Drzwi Otwarte Wydziału Elektrycznego PW, gdzie posłuchasz naszych studentów i dowiesz się dlaczego wybrali studia tutaj.

Po więcej informacji o studiach na PW zapraszamy do zakładki Studia na stronie Politechniki Warszawskiej i na Portal Kandydata.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).