Samorząd


Wydziałowa Rada Samorządu koncentruje się w swojej działalności przede wszystkim na studentach wydziału: współpracuje z władzami w zakresie dydaktyki i spraw socjalno-bytowych, organizuje wydarzenia z kręgu zainteresowań studentów wydziału oraz wspiera ich w rozwiązywaniu problemów.

WRS deleguje reprezentantów studenckich do kierunkowych Komisji ds. Kształcenia, którzy szczególnie angażują się w prace nad zmianami programowymi oraz sygnalizują potrzeby studentów dotyczące programu studiów. Delegaci do Rady Wydziału biorą udział w głosowaniach opiniujących zatrudnienia pracowników dydaktycznych oraz najważniejsze decyzje dotyczące całego wydziału. WRS wspiera działania wydziału w zakresie ankietyzacji oraz samodzielnie organizuje ankiety dotyczące kształcenia, których wyniki przedstawia odpowiednim pracownikom, przyczyniając się do stałego wzrostu jakości kształcenia na wydziale. Ponadto członkowie WRS pozostają w stałym kontakcie z władzami wydziału i pośredniczą w rozwiązywaniu problemów na linii student-prowadzący, zapobiegając nieprzestrzeganiu regulaminu przedmiotu.

Powoływana przez WRS Wydziałowa Komisja Stypendialna rozpatruje wraz z pracownikami wydziału wnioski o stypendia naukowe i socjalne oraz zapomogi. Wyznaczony ze składu WRS Pełnomocnik ds. Studenckich dostępny jest w dziekanacie w wyznaczonych godzinach dyżuru, gdzie wspiera poradą w kwestiach formalnych. Wyznaczona przez WRS Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa przeprowadza akcje kwaterunkowe dla obecnych oraz nowoprzyjętych studentów — zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o przydzielenie miejsca w domu studenckim oraz, co szczególnie istotne dla studentów, przydziela ich do pokoi na podstawie preferencji.

WRS wspiera wszelkie zainteresowania studentów, organizując liczne wydarzenia w korzystnej cenie dzięki dofinansowaniom i licznym współpracom z partnerami zewnętrznymi. Poza wydziałowymi obchodami najważniejszych świąt, wydarzenia dzielą się przede wszystkim na kulturalne (wyjścia do teatru, koncerty, bale), sportowe (wyjścia do parku trampolin czy turnieje sportowe) oraz rozrywkowe (wieczory planszówkowe, imprezy klubowe, pikniki). Popularnością cieszą się wyjazdy majówkowe czy sylwestrowe, które łączą ze sobą aktywności turystyczne, sportowe i rozrywkowe. Jednak najważniejszym z wyjazdów jest zerówka – wyjazd integracyjny dla nowoprzyjętych studentów. Integracja studentów wydziału jest szczególnie ważnym aspektem działalności WRS i już od samego przyjęcia na studia oferowane są studentom liczne wydarzenia, mające na celu umożliwienie im nawiązanie znajomości poza zajęciami oraz stworzenie poczucia przynależności do wydziału, które pielęgnowane jest przez długie lata m.in. w stowarzyszeniach absolwentów.

Poza aktywnością na wydziale, WRS angażuje się w ogólnouczelniane działania Samorządu Studentów. Delegaci do Komisji Programowych oraz Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej organizują projekty na skalę całej uczelni i wpływają na decyzje dotyczące studentów wszystkich wydziałów.

Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej nie da się porównać do znanych przez studentów dotychczas samorządów szkolnych czy młodzieżowych samorządów terytorialnych. Dzięki szerokiej gamie możliwości zapewnia ona studentom wiele okazji do rozwoju zainteresowań, zarówno związanych z ich ścieżką zawodową, jak i hobbystycznych, a dzięki zapewnionemu ustawowo udziałowi studentów w życiu Samorząd Studentów uczelni ma realny wpływ na warunki studiowania. Jednak najważniejsza w działalności samorządowej jest zasada: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej — zależy nam na jak najlepszym spełnianiu oczekiwań studentów wobec tak ważnego okresu w życiu jakim jest studiowanie. Dlatego też WRS otwarty jest dla wszystkich studentów, którzy mają problem, pytanie czy też pomysł, który chcieliby wdrożyć w życie albo po prostu chcą zdobyć w trakcie studiów więcej niż wykształcenie.

Znajdziesz nas na Facebooku» i w biurze: Gmach Elektrotechniki, pokój 005.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Przestawiciel Samorządu (wrs-ee@samorzad.pw.edu.pl).