Wydział Elektryczny uczestnikiem projektu OMNIS


Politechnika Warszawska rozpoczyna realizację projektu „OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.”.

Jego celem jest jeszcze lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy w branżach kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki: energetyka odnawialna, przemysł lotniczo-kosmiczny, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz transport.

Wydział Elektryczny jest jednym z sześciu wydziałów uczestniczących w projekcie.

28 lutego 20224 roku odbyła się uroczysta inauguracja projektu OMNIS, podczas której obecni byli przedstawiciele wszystkich jednostek PW zaangażowanych w projekt. Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału Elektrycznego został dr hab. inż. Sylwester Robak, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki, który podczas spotkania przedstawił planowane działania Wydziału w ramach OMNIS.

Projektem OMNIS objęty został prowadzony na Wydziale Elektrycznym kierunek studiów Elektrotechnika (studia I i II stopnia) w zakresie:

  • modyfikacji programów kształcenia we współpracy z praktykami i podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
  • skierowania do studentów i studentek dodatkowych elementów kształcenia w postaci szkoleń/kursów, zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów z branży, wizyt studyjnych dla studentów,
  • działań ograniczających zjawisko przedwczesnego kończenia edukacji,
  • podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej.

Działania te wpłyną na podniesienie jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym oraz wzbogacą studentów o umiejętności lepiej dostosowane do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Wydziału na rynku pracy.

Projekt „OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.” uzyskał dotację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Wartość projektu: 14 075 881,02 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 13 653 604,58 PLN
Okres realizacji: 01.01.2024 – 28.02.2029

Uczestnikami różnych działań realizowanych w ramach projektu będą studentki i studenci studiów na kierunkach objętych działaniami projektowymi (Biogospodarka, Elektrotechnika, Energetyka, Inżynieria chemiczna i procesowa, Inżynieria materiałowa, Inżynieria środowiska, Lotnictwo i kosmonautyka, Ochrona środowiska, Transport) oraz kadra prowadząca dydaktykę na studiach na tych kierunkach, tj. nauczycielki i nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne.

Studentkom i studentom oferujemy możliwość:

  • kształcenia się na nowych i zmodernizowanych programach studiów na kierunkach i specjalnościach,
  • udziału m.in. w szkoleniach lub kursach, wizytach studyjnych, zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów z branży czy zajęciach wyrównawczych.

Kadra dydaktyczna, poprzez udział w szkoleniach lub kursach, wizytach studyjnych, stażach oraz innych formach wsparcia, będzie podnosić swoje kompetencje m.in. w zakresie:

  • umiejętności cyfrowych,
  • rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji,
  • projektowania uniwersalnego,
  • kompetencji dydaktycznych, w tym wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 1155 osób, w tym 843 podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje.

Projekt, koordynowany przez Centrum Projektów Rozwojowych (www.cpr.pw.edu.pl/omnis), realizowany będzie przez 6 wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydział Elektryczny, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Transportu oraz przez jednostkę PW, wspierającą wdrożenie zadania centralnego w zakresie podnoszenia kompetencji osób prowadzących dydaktykę.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:
https://cpr.pw.edu.pl/omnis

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).