Studia doktoranckie


Zgodnie z Ustawą 2.0 studia doktoranckie będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2024 r.

Kierownik Studiów Doktoranckich WE

prof. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski
Pl. Politechniki 1, pok. 133 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 72 69
e-mail: jacek.rabkowski@pw.edu.pl
Dyżur: środy 12:00 – 14:00
Tel. 22 234 15 32

Sekretariat Studiów Doktoranckich WE

Anna Chrzanowicz
Pl. Politechniki 1, pok. 133 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 15 32
e-mail: anna.chrzanowicz@pw.edu.pl

Sprawy związane ze złożeniem rozprawy, obrony

Marzena Szafarowicz
Pl. Politechniki 1, pok. 214 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 51 60
e-mail: marzena.szafarowicz@pw.edu.pl

Rada Doktorantów
pokój 601 GG,
przewodniczacy@doktoranci.pw.edu.pl
tel. (22) 234 5821,
fax. (22) 234 5822.

Sprawy socjalne

Sylwia Milewska
Pl. Politechniki 1, pok. 216 GG
00-661 Warszawa
Tel. 22 234 54 75

Wzory dokumentów oraz pozostałe informacje znajdują się w PORTALU INFORMACYJNYM zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/dokumenty


INFORMACJA O STUDIACH


Opis studiów

Wydział Elektryczny prowadzi 4-letnie stacjonarne (bezpłatne) oraz niestacjonarne (płatne) studia doktoranckie. W uzasadnionych przypadkach uczestnik studiów może uzyskać zgodę na przedłużenie okresu odbywania studiów, nie więcej jednak niż o jeden rok. Decyzje w sprawach przedłużenia okresu studiów podejmuje kierownik studiów. Okres studiów może być przedłużony dodatkowo o czas trwania urlopu macierzyńskiego.

Cel

Studia doktoranckie są powadzone w zakresie dyscyplin naukowych INFORMATYKA, AUTOMATYKA i ROBOTYKA, oraz ELEKTROTECHNIKA ze specjalnościami: elektroenergetyka i technika wysokich napięć, teoria sterowania, maszyny elektryczne, elektrotechnika teoretyczna, systemy pomiarowe, elektronika przemysłowa, technika świetlna, napęd elektryczny, aparaty elektryczne, elektrotermia, trakcja elektryczna.
Zasadniczym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie uczestników do realizacji przewodu doktorskiego i opracowania rozprawy doktorskiej.

Przebieg

Studia doktoranckie obejmują:

  • pracę naukową,
  • zaliczenie przedmiotów niezbędnych do realizacji rozprawy doktorskiej.

Opiekunem naukowym doktoranta może być tylko pracownik Wydziału Elektrycznego PW. Doktoranci pobierający stypendium doktoranckie są zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 90 godzin w roku. Szczegółowe zasady organizacji, plan i program studiów doktoranckich określa Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej oraz Szczegółowe zasady organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez opiekuna naukowego.

Otrzymanie stopnia naukowego

Przewód doktorski należy otworzyć w trakcie trzeciego roku studiów. Przewód doktorski otwiera i stopień doktorski nadaje Rada Wydziału Elektrycznego PW, a wszelkie formalności z tym związane prowadzi Dziekanat Wydziału Elektrycznego (pok. 216 GG).
Promotorem przewodu doktorskiego może być tylko pracownik Wydziału Elektrycznego PW.

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej»

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Anna Chrzanowicz (anna.chrzanowicz@ee.pw.edu.pl).