Strategia Wydziału


Rozwój Wydziału jest uzależniony od czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Wydział ma świadomość swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających z funkcjonowania w środowisku społeczno-gospodarczym. Uwzględniając powyższe czynniki Wydział zdefiniował swoje kierunki działania.
Cele strategiczne i operacyjne Wydziału zostały sformułowane w dokumencie Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej do roku 2020. Cele Wydziału są zbieżne z celami Uczelni określonymi w Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej w odniesieniu do obszarów: Kształcenia, Badań naukowych i komercjalizacji wyników badań, Współdziałania z otoczeniem oraz Organizacji i zarządzania. W Strategii określono również działania prowadzące do osiągnięcia celów.
Jako najważniejsze (strategiczne) cele w w/w obszarach przyjęto:

Obszar – Kształcenie:

 • dostosowanie oferty edukacyjnej Wydziału do potrzeb gospodarczych i społecznych,
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia,
 • podniesienie międzynarodowej pozycji Wydziału w obszarze kształcenia.

Obszar – Badania naukowe i komercjalizacja wyników badań:

 • osiągnięcie i utrzymanie przez Wydział czołowej pozycji wśród jednostek naukowo-badawczych,
 • podniesienie jakości i efektywności badań naukowych, w tym we współpracy z jednostkami zagranicznymi,
 • rozszerzenie zakresu i zwiększenie efektywności komercjalizacji wyników badań.

Obszar  – Współdziałanie Wydziału z otoczeniem:

 • wzmocnienie pozycji międzynarodowej Wydziału poprzez rozszerzenie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorstwami i ośrodkami akademickimi,
 • wzmocnienie pozycji Wydziału w kraju i w rejonie poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego

Obszar  – Organizacja i zarządzanie:

 • usprawnienie organizacji Wydziału i jej dostosowywanie do zmieniających się zadań edukacyjnych naukowo-badawczych i administracyjnych,
 • zwiększenie efektywności zarządzania Wydziałem,
 • racjonalizacja gospodarowania bazą materialną i niematerialną Wydziału

Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego do roku 2020 (plik pdf) -> WE_strategia


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).