Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja.


Teoria oraz praktyka zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych, jak również instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych

Start 13.10.2023

Doświadczeni prowadzący

Nasi prowadzący to zarówno uznani w świecie elektrotechniki profesorowie Politechniki Warszawskiej, jak i doświadczeni pracownicy współpracujących z nami firm, takich jak Schneider Electric, Megger, Budniok Technika, DEHN oraz PV Lab.

Teoria i praktyka

Omówienie i praktyczna prezentacja zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych

Dogodna lokalizacja

Zajęcia będą odbywać się na terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej w Gmachu Wydziału Elektrycznego przy ul. Koszykowej 75.

O studiach

BDZakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe umożliwiające poszerzenie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Studia Podyplomowe, których zmodyfikowana pierwsza edycja została uruchomiona w roku akademickim 2008/09 jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, formą dokształcania zawodowego osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób, które chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki. Prowadzone są one jako studia niestacjonarne, a w ciągu 2 semestrów jest realizowany program w wymiarze co najmniej 185 godzin zajęć, obejmujących wykłady oraz ćwiczenia w laboratoriach badawczych i komputerowych.

W ramach prowadzonych zajęć omawiana jest teoria, jak i praktyka zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych. Poruszane są tematy związane z poprawnym ich projektowaniem, doborem i eksploatacją w często trudnych warunkach środowiskowych. W trakcie prowadzonych laboratoriów zagadnienia teoretyczne przekazywane są w praktyczny sposób w postaci samodzielnie wykonywanych ćwiczeń.

Poprawne projektowanie instalacji elektrycznych, dobór i eksploatacja urządzeń elektrycznych w często trudnych warunkach środowiskowych.

Czas trwania

2 semestry

Termin zgłoszeń

15.05.2023 r. – 01.10.2023 r.

Opłaty

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych wynosi 8500 PLN.

Przedmioty

Program studiów podyplomowych.

 1. Aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych
 2. Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca
 3. Jakość energii elektrycznej
 4. Zasady doboru i ocena urządzeń i aparatury do instalacji elektrycznych
 5. Niezawodność, eksploatacja oraz badania aparatury i urządzeń elektrycznych
 6. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach
 7. Instalacje i systemy występujące w tzw. „inteligentnych budynkach”
 8. Energooszczędne napędy przemiennikowe
 9. Automatyka i sterowanie
 10. Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy
 11. Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych
 12. Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami
 13. Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji i urządzeń
 14. Profesjonalne oprogramowanie i kosztorysowanie w projektowaniu instalacji elektrycznych
 15. Panel dyskusyjny
 16. Możliwość przygotowania do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i/lub dozoru urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV.
 17. Seminarium zaliczeniowe

Wykładowcy

Nasi prowadzący to zarówno uznani w świecie elektrotechniki profesorowie Politechniki Warszawskiej, jak i doświadczeni pracownicy współpracujących z nami firm, takich jak Dehn, Schneider Electric, Megger, Budniok Technika oraz PV Lab.

Rekrutacja

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata (lub równorzędne), uzyskane w Polsce lub innym kraju objętym przepisami o uznawalności dyplomów.

KOSZT STUDIÓW Całkowity koszt Studiów Podyplomowych wynosi 8500 PLN. Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i komputerowych oraz materiały szkoleniowe. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe w jednej lub dwóch ratach w uzgodnionych terminach, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto wyszczególnione w umowie oraz informacji rozesłanej drogą mailową. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i numer albumu.

MIEJSCE ZAJĘĆ Zajęcia będą odbywać się na terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej w Gmachu Wydziału Elektrycznego przy ul. Koszykowej 75.

REKRUTACJA Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 na studia podyplomowe będzie aktywna w dniach 15.05.2023 r. – 01.10.2023 r. W celu złożenia wniosku o przyjęcie na studia należy wypełnić formularz zgłoszenia elektronicznego dostępny na stronie Rekrutacja kandydatów na studia w PW, a następnie postępować według opisanej tam procedury rejestracji na studia podyplomowe. Ze względu na komfort prowadzenia zajęć laboratoryjnych ilość miejsc jest ograniczona do 20. W przypadku większej ilości chętnych niż ilość miejsc o przyjęciu decydować będzie również kolejność zgłoszeń rekrutacyjnych.

Regulamin Studiów oraz Statut Politechniki Warszawskiej do pobrania w dokumentach poniżej.

Decyzja Rektora w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 – w trakcie publikowania

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska, Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Gmach Elektrotechniki ul. Koszykowa 75 p. 216 00-662 Warszawa

E-mail: Agnieszka.Walczuk@pw.edu.pl
Telefon: (22) 234-73-70, (22) 234-56-42
Strona WWW: http://zwnike.iem.pw.edu.pl/pie/

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).