Żegnamy Profesora Stanisława Bolkowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego i Prorektora Politechniki Warszawskiej


Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 14 lipca 2023 roku zmarł prof. dr inż. Stanisław Bolkowski, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej, związany z uczelnią od 1950 roku, wieloletni Dziekan Wydziału Elektrycznego oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej. Miał 92 lata.

Był cenionym naukowcem i autorem wielu podręczników oraz prac naukowych z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego, członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego wieloletnim Prezesem. Nauczyciel akademicki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Politechniki Białostockiej, wychowawca wielu pokoleń elektryków, doktor honoris causa Politechniki Śląskiej, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Na długo pozostanie w pamięci społeczności Wydziału Elektrycznego.

Uroczystości pogrzebowe

odbyły się w dniu 25 lipca 2023 roku o godzinie 14:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie, gdzie został pożegnany przez  najbliższych oraz liczne grono przedstawicieli środowiska akademickiego z całej Polski. 

Listy kondolencyjne

Biogram prof. Stanisława Bolkowskiego

Prof. dr inż. Stanisław  Bolkowski urodził się 12 grudnia 1930 r. w Równem, w rodzinie prawniczej. Tam w 1939 r. zastała Go wojna. W 1940 roku został wraz z matką zesłany na Syberię. W 1946 roku powrócił do kraju. Zamieszkał z rodziną w Łodzi, gdzie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego i w 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1956 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka w specjalności sieci elektroenergetyczne.

Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. jeszcze podczas studiów jako zastępca asystenta w Zakładzie Podstaw Elektrotechniki. Do 1965 r. zajmował kolejno stanowiska asystenta i starszego asystenta. W 1965 r., po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej został powołany na stanowisko adiunkta. Promotorem Jego pracy doktorskiej był prof. Tadeusz Cholewicki. W 1971 r. decyzją Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych uzyskał stanowisko docenta. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1992 roku na podstawie konkursu przeprowadzonego w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1956 – 1960 był dodatkowo zatrudniony w Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego na stanowisku starszego inżyniera.

W Politechnice Warszawskiej sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji. W kadencji 1972-1975 sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego, a w latach 1975-2001 był Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej. W latach 1981 – 1987 był z wyboru prodziekanem Wydziału Elektrycznego, a w latach 1987 – 1993 Dziekanem Wydziału Elektrycznego. W latach 1993-1996 był Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Kształcenia. W kadencji 1996-1999 został wybrany na stanowisko Prorektora ds. Dydaktyki, a w kadencji 1999-2002 na stanowisko Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej.

Prof. Stanisław Bolkowski pełniąc ważne funkcje w Politechnice Warszawskiej przyczynił się do dynamicznego rozwoju kadry nie tylko na rodzimym Wydziale. Był jednym z inicjatorów zjazdów dziekanów wydziałów elektrycznych w Polsce, które są kontynuowane do dziś. Od roku 2002 do 2011  prof. St. Bolkowski pracował  w Politechnice Białostockiej w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Prowadził wykłady z teorii obwodów elektrycznych na studiach stacjonarnych i dla doktorantów.

Bogaty dorobek naukowy Profesora Bolkowskiego dotyczy zagadnień z zakresu teorii obwodów elektrycznych i teorii pola elektromagnetycznego. Był autorem ponad stu prac naukowych, siedmiu podręczników akademickich i współautorem pięciu podręczników. Opracował kilkaset haseł do Encyklopedii Techniki a także rozdział poświęcony teorii obwodów elektrycznych do Poradnika Inżyniera Elektryka. Prace z teorii obwodów elektrycznych obejmują tematykę obwodów o parametrach rozłożonych, obwodów nieliniowych i tematykę związaną z zastosowaniem metody zmiennych stanu do badania układów wielowymiarowych. Wypromował ośmiu doktorów. Był recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i kilkunastu rozpraw habilitacyjnych.

Przez cały okres działalności zawodowej był bardzo aktywny w działalności naukowej i społecznej poza uczelnią. Był członkiem Komitetu Terminologii przy Prezydium PAN, a w latach 1984-1989  członkiem Rady Upowszechnienia Nauki przy Prezydium PAN, członkiem Rady Programowej Zakładu Badań Podstawowych Elektrotechniki  Instytutu  Elektrotechniki. Od 1987 r. do 2019 r. był członkiem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, pełnił także funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Komitetu. Przewodniczył Radom Programowym dwóch konferencji: Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (SPETO) oraz Zastosowanie  Komputerów w Elektrotechnice (ZKwE).

Wyrazem uznania Jego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz zasług dla rozwoju Elektrotechniki, Politechnika Śląska nadała w 2009 r. prof. Stanisławowi Bolkowskiemu godność Doktora Honoris Causa.

Od 1955 roku prof. Stanisław Bolkowski był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a od 2002 Członkiem Honorowym Stowarzyszenia. W pierwszych latach członkowstwa w SEP, w Oddziale Warszawskim działał w Komisji do spraw Młodzieży i Studentów. Był początkowo przewodniczącym tej Komisji w Oddziale Warszawskim, a następnie w Zarządzie Głównym. W 1994 roku   na XXVII Walnym Zjeździe Delegatów SEP został wybrany do Zarządu Głównego, a Zarząd Główny wybrał Go na wiceprezesa SEP w kadencji 1994-1998. Na XXIX Walnym Zjeździe w Krakowie został wybrany na Prezesa SEP. Na Walnym Zjeździe Delegatów w Zielonej Górze został ponownie wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w kadencji 1998-2002. Od 2002 roku przez dwie kadencje, prof. Stanisław Bolkowski przewodniczył Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. W latach 2002-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Wydawnictwa Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT.

Prof. Stanisław Bolkowski był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był też odznaczony odznakami branżowymi: Złotą Odznaką Honorową NOT, Odznaką Szafirową SEP oraz medalami: Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Fryzego, Michała Doliwo-Dobrowolskiego, Jana Obrąpalskiego, Pawła Jana Nowackiego, Romana Dzieślewskigo.

Wspomnienia prof. Stanisława Bolkowskiego

z okazji obchodów 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).