Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja.


Teoria oraz praktyka zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych, jak również instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych

Start 11.10.2019

Doświadczeni prowadzący

Nasi prowadzący to zarówno uznani w świecie elektrotechniki profesorowie Politechniki Warszawskiej, jak i doświadczeni pracownicy współpracujących z nami firm, takich jak Instytut Energetyki Warszawa – Mory, Schneider Electric, Megger, Budniok Technika oraz PV Lab.

Teoria i praktyka

Omówienie i praktyczna prezentacja zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych

Dogodna lokalizacja

Zajęcia będą odbywać się na terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej w Gmachu Wydziału Elektrycznego przy ul. Koszykowej 75. Wybrane zajęcia będą prowadzone w laboratoriach IEN Warszawa-Mory.

O studiach

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe umożliwiające poszerzenie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Studia Podyplomowe, których zmodyfikowana pierwsza edycja została uruchomiona w roku akademickim 2008/09 jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, formą dokształcania zawodowego osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób, które chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki. Prowadzone są one jako studia niestacjonarne, a w ciągu 2 semestrów jest realizowany program w wymiarze co najmniej 185 godzin zajęć, obejmujących wykłady oraz ćwiczenia w laboratoriach badawczych i komputerowych.

W ramach prowadzonych zajęć omawiana jest teoria, jak i praktyka zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych. Poruszane są tematy związane z poprawnym ich projektowaniem, doborem i eksploatacją w często trudnych warunkach środowiskowych. W trakcie prowadzonych laboratoriów zagadnienia teoretyczne przekazywane są w praktyczny sposób w postaci samodzielnie wykonywanych ćwiczeń.

Poprawne projektowanie instalacji elektrycznych, dobór i eksploatacja urządzeń elektrycznych w często trudnych warunkach środowiskowych.

Czas trwania

2 semestry

Termin zgłoszeń

01.05.2019 r. – 12.10.2019 r.

Opłaty

Całkowity koszt Studiów Podyplomowych wynosi 7000 PLN.

Przedmioty

Program studiów podyplomowych.

 1. Aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych
 2. Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca
 3. Jakość energii elektrycznej
 4. Zasady doboru i ocena urządzeń i aparatury do instalacji elektrycznych
 5. Niezawodność, eksploatacja oraz badania aparatury i urządzeń elektrycznych
 6. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach
 7. Instalacje i systemy występujące w tzw. „inteligentnych budynkach”
 8. Energooszczędne napędy przemiennikowe
 9. Automatyka i sterowanie
 10. Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy
 11. Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych
 12. Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami
 13. Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji i urządzeń
 14. Profesjonalne oprogramowanie i kosztorysowanie w projektowaniu instalacji elektrycznych
 15. Panel dyskusyjny
 16. Seminarium zaliczeniowe

Wykładowcy

Nasi prowadzący to zarówno uznani w świecie elektrotechniki profesorowie Politechniki Warszawskiej, jak i doświadczeni pracownicy współpracujących z nami firm, takich jak Instytut Energetyki Warszawa – Mory, Schneider Electric, Megger, Budniok Technika oraz PV Lab.

Rekrutacja

O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata (lub równorzędne), uzyskane w Polsce lub innym kraju objętym przepisami o uznawalności dyplomów.

KOSZT STUDIÓW Całkowity koszt Studiów Podyplomowych wynosi 7000 PLN. Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych i komputerowych oraz materiały szkoleniowe. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe w jednej lub dwóch ratach w uzgodnionych terminach, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto wyszczególnione w umowie oraz informacji rozesłanej drogą mailową. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i numer albumu.

MIEJSCE ZAJĘĆ Zajęcia będą odbywać się na terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej w Gmachu Wydziału Elektrycznego przy ul. Koszykowej 75.

REKRUTACJA Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 na studia podyplomowe będzie aktywna w dniach 01.05.2019 r. – 12.10.2019 r. W celu złożenia wniosku o przyjęcie na studia należy wypełnić formularz zgłoszenia elektronicznego dostępny na stronie Rekrutacja kandydatów na studia w PW, a następnie postępować według opisanej tam procedury rejestracji na studia podyplomowe. Ze względu na komfort prowadzenia zajęć laboratoryjnych ilość miejsc jest ograniczona do 16.

Regulamin Studiów oraz Statut Politechniki Warszawskiej do pobrania w dokumentach poniżej.

Decyzja Rektora w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 – w trakcie ustalania

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska, Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej

Gmach Elektrotechniki ul. Koszykowa 75 p. 216 00-662 Warszawa

E-mail: malgorzata.kruszewska@ee.pw.edu.pl
Telefon: (22) 234-73-50, (22) 234-56-42
Strona WWW: http://zwnike.iem.pw.edu.pl/pie/

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).