Misja Wydziału Elektrycznego


Wydział Elektryczny, funkcjonujący w systemie organizacyjnym Politechniki Warszawskiej, dąży do pełnego zharmonizowania swej działalności dydaktycznej z celami edukacyjnymi macierzystej Uczelni. Realizowanie zamierzeń i aspiracji społeczności akademickiej – pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych, pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi oraz studentów i doktorantów odbywa się poprzez aktywną politykę edukacyjną i naukową. Wszystkim prowadzonym kierunkom kształcenia towarzyszy twórczy proces badawczy, uwzględniający cele dydaktyczne Wydziału oraz potrzeby życia gospodarczego  i społecznego  kraju.
Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, działając pod swą obecną nazwą od 1924 roku, przejął dziedzictwo Katedry Elektrotechnicznej Wydziału Mechanicznego z przełomu wieku XIX i XX, a następnie Wydziału Elektrotechnicznego i kontynuuje już ponad 100 -letnie nauczanie teorii i praktyki szeroko pojmowanych zagadnień elektrotechnicznych. Kształcąc kolejne pokolenia inżynierów i wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych jednostka zyskała poczesne miejsce  w  kraju  oraz  renomę  międzynarodową.
Bogate karty historii Wydziału to nie tylko dokonania w kształceniu akademickim i badaniach naukowych, ale także patriotyczne wychowanie młodzieży i etos wspólnoty akademickiej.
Władze i społeczność Wydziału stawiają sobie za cel przygotowanie przyszłych elit społecznych: światłych obywateli o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań, potrafiących samodzielnie podejmować nawet trudne zawodowe decyzje. Kształtowane są więc umysły studentów, ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze, poprzez przekazywanie zarówno wiedzy jak i wzorców  postaw.
Wydział Elektryczny jest wspólnotą studentów i nauczycieli, szczególną troską władz Wydziału jest dbanie o jej spójność. Służy temu system zarządzania jednostką, gdzie każda z grup ma udział we współdecydowaniu o wszelkich jej sprawach, przyjmując też odpowiedzialność. Tworzeniu wspólnoty służą również działania środowiskowe, a więc sprzyjanie wszelkim formom aktywności zawodowej i pozazawodowej studentów, doktorantów oraz pracowników.
Wydział utrzymuje więzi ze swoimi absolwentami, oczekując od nich godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym, udziału w  podtrzymywaniu  tradycji  i  pomnażaniu  dorobku.
Wszyscy razem, studenci i pracownicy, powinni dbać o jakość kształcenia w Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej – to zobowiązanie dla bieżącego i dla kolejnych pokoleń. Od kadry akademickiej oczekuje się, by nie szczędziła czasu i uwagi dla studentów i doktorantów, dbała o wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz pamiętała o dobrym imieniu Wydziału przy prowadzeniu badań naukowych. Od studentów – ich macierzysty Wydział oczekuje rzetelności w studiach i właściwego reprezentowania go w każdym czasie, także poza murami  Uczelni.
Szeroka autonomia Wydziału nakłada na jego społeczność szczególne obowiązki i odpowiedzialność. Gwarantowana Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednimi ustawami oraz zapisana w Statucie Politechniki Warszawskiej, pozwala samodzielnie określać i realizować własną strategię i politykę rozwoju. Autonomia to prawo do tworzenia autorskich programów nauczania i rozwoju kadry akademickiej, to odpowiedzialność za rangę nadawanych dyplomów.
Władze Wydziału Elektrycznego stymulują wszelkie formy współpracy z innymi wydziałami macierzystej Uczelni, dążąc do wzajemnego uzupełniania oferty edukacyjnej i badawczej. Szczycąc się bogatą tradycją współpracy ze środowiskami akademickimi w kraju i za granicą rozwijają więzi na polu edukacji i nauki z partnerami spoza PW. Współpraca ta nabiera szczególnego znaczenia dla młodzieży akademickiej, wobec coraz szybszych przeobrażeń cywilizacyjnych, zachodzących w skali całego  świata.
Wydział Elektryczny rozpoznawany jest w Europie i w świecie jako prężna jednostka Politechniki Warszawskiej, systematycznie zwiększająca swój udział w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. Tę silną pozycję pracownicy, studenci oraz władze Wydziału pragną umacniać i rozszerzać.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).