Elektromobilność – studia II stopnia


Sylwetka Absolwenta

Podstawowym założeniem studiów drugiego stopnia jest zapewnienie absolwentom kompetencji niezbędnych do pracy projektowej w obszarze elektromobilności. Absolwent będzie przygotowany do przejścia z uczelni do biura projektowego lub ośrodka badawczo-rozwojowego oraz podjęcia tam twórczej działalności związanej z projektowaniem systemów dla elektromobilności – od przekształtnika energoelektronicznego do infrastruktury ładowania. Zostanie też przygotowany do potencjalnego kontynuowania pracy naukowej na uczelni w szkole doktorskiej. Potrzebne do tego umiejętności będą kształtowane w procesie opartym przede wszystkim o nauczanie problemowe i projektowe (PBL, problem/project based learning). Wykorzystywane będę też elementy odwróconej szkoły wyższej (ang. flipped learning).

Koncepcja studiów

zakłada odejście od klasycznego jednokierunkowego pod względem komunikacji wykładu. Zostaje on zastąpiony warsztatem, podczas którego student na bieżąco eksperymentuje z treściami przekazywanymi przez prowadzącego, np. poprzez uruchamianie i modyfikowanie stosownych modeli symulacyjnych. Natomiast klasyczne zajęcia laboratoryjne zostają w dużej mierze zastąpione zajęciami projektowymi, które zorientowane są wokół opracowywania, budowania, oprogramowywania i uruchamiania fizycznych układów elektronicznych i energoelektronicznych. Konwencja ta znajduje również swoje odzwierciedlenie w sposobie realizacji pracy dyplomowej, która będzie zawsze pracą łączącą budowę modeli (matematycznych, symulacyjnych, komputerowych), kosymulację (ang. hardware-in-the-loop simulation), budowę układu eksperymentalnego, opracowanie oprogramowania oraz badania mające na celu weryfikację zaproponowanego rozwiązania.

Wiele zajęć będzie kładło nacisk na umiejętność pracy zespołowej, planowania zadań i monitorowania postępów w ich wykonaniu, oceny osiąganych efektów oraz odpowiedzialności poszczególnych członków za realizację powierzonych im zadań. Proces pracy zespołowej będzie wspierany przez platformy do zarządzania projektami i komunikacji biznesowej. Dodatkowo przy prowadzeniu wszystkich zajęć będą wykorzystywane platformy wsparcia pracy grupowej oraz platformy e-learningowe, niezależnie od fizycznych spotkań podczas warsztatów, projektów oraz zajęć laboratoryjnych. Na platformach odbywać będzie się cała komunikacja wewnątrz zespołów problemowych/projektowych oraz zespołów z prowadzącym. Dostępne będą na niej również nagrania wybranych wykładów. Wszystko to pozwoli na efektywną wymianę myśli również po zakończeniu spotkań w murach uczelni. Proces kształcenia będzie zatem realizowany w formule blended learning, w której połączono zalety komunikacji face-to-face ze zdalną.

Dodatkowo koncepcja tych studiów zakłada komunikowanie się w dwóch językach – polskim i angielskim. Wychodzimy z założenia, że język angielski w obecnym świecie stracił status języka obcego, szczególnie w dziedzinach technicznych jest on obecnie lingua franca. Literatura do poszczególnych przedmiotów będzie zawierała duży odsetek pozycji anglojęzycznych, prowadzący może poprowadzić zajęcia w języku angielskim, może też zażądać końcowej prezentacji związanej z oddaniem projektu w języku angielskim. Wybrane zajęcia będą kończyły się zgłoszeniem publikacji w języku angielskim do czasopisma.

Pierwszy semestr

kładzie dominujący nacisk na umiejętność krytycznego oceniania proponowanych rozwiązań w obszarze elektromobilności, syntezę i realizację cyfrowych układów regulacji, opracowywanie przekształtników energoelektronicznych jako kluczowych elementów układów przekształcania energii w zelektryfikowanych systemach transportowych, znajomość technologii i trendów ich rozwoju. Po tym semestrze student ma silną podbudowę teoretyczną umożliwiającą mu analizowanie oraz syntezę układów sterowania, umie zaproponować rozwiązanie, ocenić jego praktyczność, przedstawić draft projektu urządzenia o założonej funkcjonalność, dobrać odpowiednie narzędzia projektowe, dobrać języki programowania i skutecznie posłużyć się tymi narzędziami i językami. Pierwszy semestr nie zakłada koszyków przedmiotów obieralnych – wszyscy podążają wspólnym torem nauczania, a dominującą formą kształcenia są warsztaty, laboratoria oraz flipped classroom.

Drugi semestr

daje studentowi możliwość ukierunkowania swoich zainteresowań poprzez bogatą ofertę przedmiotów obieralnych. Do dyspozycji student ma trzy koszyki przedmiotów obieralnych. Dominującą formą zajęć są zajęcia prowadzone w trybie PBL. Wspomniane koszyki adresują trzy podstawowe obszary rozwoju elektromobilności:

  • układ napędowy pojazdu, w tym maszynę napędową, przekształtnik napędowy, jego kompatybilność elektromagnetyczną (EMC) oraz elektrochemiczny magazyn energii wraz z całym wymaganym oprzyrządowaniem,
  • infrastrukturę ładowania dla pojazdów elektrycznych, w tym stacje szybkiego ładowania, ładowanie bezstykowe, stacje wymiany baterii, interakcję z systemem elektroenergetycznym (V2G), cyberbezpieczeństwo infrastruktury,
  • interfejs użytkownika (HMI), autonomizacja ruchu pojazdów, MaaS, w tym V2V, V2I, systemy wspomagania kierowcy, autopilot, cyberbezpieczeństwo pojazdu, systemy transportowe, aplikacje mobilne dla użytkowników indywidualnych oraz operatorów flotowych.

Trzeci semestr

to czas na realizację pracy dyplomowej, a kształcenie na tym semestrze ma charakter przede wszystkim w układzie mistrz–uczeń, czyli mentor–student. Wyniki tej współpracy powinny zostać poddane ocenie szerszego grona odbiorców poprzez opublikowanie wyników pracy w czasopiśmie, w portalu branżowym i/lub na platformach wymiany wolnego oprogramowania (np. GitHub, MATLAB Central). Studia uczą uczenia się i przygotowują do lifelong learning poza murami uczelni. Promują alternatywne rozliczanie wybranych zajęć potwierdzonym ukończeniem kursów zatwierdzonych wcześniej przez prowadzącego, np. Coursera, Udemy, edX.

Plan studiów drugiego stopnia na kierunku Elektromobilność

Elektromobilność -

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 3. Nominalna liczba punktów ECTS - 90. Program studiów przygotowany w ramach Zadania 9 projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój - Współpraca”, (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z307/18) finansowanego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Elektroniczne systemy kontroli trakcji i hamowania pojazdem elektrycznym60Zal.61DM2102
Energoelektroniczne systemy ładowania i magazyny energii45Zal.41DM2104
Identyfikacja i sterowanie układami dynamicznymi60Zal.61DM2103
Matematyka60Zal.61DM2101
Odnawialne i niskoemisyjne źródła energii w ekosystemie elektromobilności45Zal.41DM2105
Przemysł i trendy w elektromobilności30Zal.21DM2106
Emob M,D,PL - obieralne HES2
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Energoelektronika szerokoprzerwowa i kompatybilność elektromagnetyczna pojazdów60Zal.41DM2202
Informatyka w motoryzacji60Zal.41DM2201
Język obcy specjalistyczny - Elektromobilność30Zal.21DJ2008
Projekt badawczy90Zal.61DM2205
Emob M,D,PL - obieralne grupa 14
Emob M,D,PL - obieralne grupa 24
Emob M,D,PL - obieralne grupa 34
Emob M,D,PL - obieralne HES2
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa magisterskaEgz.201DW2302
Seminarium dyplomowe magisterskie30Zal.31DW2301
Maszyny elektryczne bez metali ziem rzadkich20Zal.21DM2303
Systemy i sposoby zarządzania energią cieplną w pojazdach elektrycznych20Zal.21DM2302
Układy zasilania bezstykowego15Zal.11DM2301
Emob M,D,PL - obieralne HES2
razem ECTS90

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: Emob M,D,PL - obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Etyka Sztucznej Inteligencji (HES)30Zal.21DW1660
Społeczna odpowiedzialność korporacji (HES)30Zal.31DW2114
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES)30Zal.31DR2130
Przedmioty obieralne: Emob M,D,PL - obieralne grupa 1 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Zaawansowane i bezczujnikowe metody sterowania napędów45Zal.41DM2210
Systemy zarządzania magazynami energii45Zal.41DM2211
Sterowanie i nawigacja statków powietrznych45Zal.41DM2212
Zaawansowane metody projektowania maszyn elektrycznych45Zal.41DM2213
Systemy napędowe oraz sterownie dronów45Zal.41DM2214
Elektryczne pojazdy jednośladowe45Zal.41DM2215
E-mobility in rehabilitation and medicine45Zal.41DM2216
Przedmioty obieralne: Emob M,D,PL - obieralne grupa 2 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Interfejsy energoelektroniczne dla OZE i magazynów energii45Zal.41DM2220
Zasilanie pojazdów elektrycznych w ruchu45Zal.41DM2221
Elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne w dobie rozwoju elektromobilności45Zal.41DM2222
Technologie wodorowe w elektromobilności45Zal.41DM2223
Aparaty elektryczne i procesy łączeniowe w elektromobilności45Zal.41DM2224
Przedmioty obieralne: Emob M,D,PL - obieralne grupa 3 (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Systemy i protokoły komunikacyjne w pojazdach45Zal.41DM2230
Inteligentne systemy wizyjne w pojazdach autonomicznych45Zal.41DM2231
Widzenie maszynowe45Zal.41DM2232
Komunikacja człowiek - maszyna45Zal.41DM2233
Internet rzeczy w elektromobilności45Zal.41DM2235
Modelowanie i symulacja pracy urządzeń samochodowej techniki świetlnej45Zal.41DM2236
Przedmioty obieralne: Emob M,D,PL - obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Etyka Sztucznej Inteligencji (HES)30Zal.21DW1660
Społeczna odpowiedzialność korporacji (HES)30Zal.31DW2114
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES)30Zal.31DR2130
Przedmioty obieralne: Emob M,D,PL - obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Etyka Sztucznej Inteligencji (HES)30Zal.21DW1660
Społeczna odpowiedzialność korporacji (HES)30Zal.31DW2114
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES)30Zal.31DR2130
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.

Rekrutacja

Podstawowe informacje o rekrutacji na Wydział Elektryczny »

Zapraszamy również na stronę Wirtualne Drzwi Otwarte Wydziału Elektrycznego PW, gdzie posłuchasz naszych studentów i dowiesz się dlaczego wybrali studia tutaj.

Po więcej informacji o studiach na PW zapraszamy do zakładki Kształcenia na stronie głównej PW i na Portal Kandydata.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@pw.edu.pl).