prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak

Dziekan Wydziału Elektrycznego

Życiorys naukowo-organizacyjny

Tytuł magistra inżyniera elektryka w zakresie elektrotechnika (specjalność przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej) uzyskałem w 1976 roku. Pracę w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej podjąłem 1 maja 1977 roku. Kolejno byłem zatrudniony na etatach asystenta stażysty (do 1-11-1977), asystenta (do 1-11-1978), i starszego asystenta (do 1-11-1985). W 1985 roku złożyłem rozprawę doktorską pt. „Analiza pracy kaskadowego układu napędowego z przełączanymi przekształtnikami w obwodzie wirnika”. Po publicznej obronie wymienionej pracy, Rada Wydziału Elektrycznego nadała mi stopień doktora nauk technicznych, przyznając jednocześnie wyróżnienie. W 1986 roku
zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta.. W roku 2001 opublikowałem monografię „Przekształtnikowe układy wytwarzania energii elektrycznej z silnikiem spalinowym o regulowanej prędkości”. Stopień doktora habilitowanego uzyskałem 17-04-2002 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Od 1-10-2004 jestem zatrudniony na
stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W kwietniu 2004 objąłem dodatkowo stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenia zawodowe w zakresie badań naukowych zdobywałem także w uczelniach zagranicznych. W 1986 roku odbyłem 6-miesięczny staż w Rheinische Westfalische Technische Hochschule Aachen. W 1989 roku uzyskałem stypendium i rozpocząłem staż w Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich. Po upływie okresu trwania stypendium kontynuowałem prace w ETH. Łączny okres pobytu w Szwajcarii wyniósł przeszło dwa lata. Poza wymienionymi długookresowymi pobytami zagranicznymi współpracowałem także z Uczelniami w Budapeszcie, Dreźnie, Ottawie, Pretorii i Bernie. Jestem autorem i współautorem wielu opracowań i wdrożeń przemysłowych. W latach 1982 i 1983 odbyłem 10-miesięczny staż naukowo-zawodowy w Fabryce ELTA w Łodzi. Pracowałem także kilka lat w niepełnym wymiarze czasu pracy w Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy jako główny specjalista i konsultant do spraw automatyki. Od roku 1993 współpracuję także z firmą VoltAmpere w Pretorii.

W czasie dotychczsowej pracy sprawowałem następujące funkcje kierownicze:

 • Dyrektor ISEP – kadencja 2008-2012
 • Zastępca Dyrektora ISEP ds. Nauki od 1991
 • Co-director Centre of Excellence PELINCEC – Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation – od 1-01-2003 do 1-01-2006

Uczestniczyłem w pracach wielu komisji i zespołów powoływanych w ramach Uczelni i Wydziału:

 • Komisja Rady Wydziału Elektrycznego ds. Współpracy Zagranicznej, kadencja 2003-2006.
 • Rektorski Zespół Zadaniowy Ds. Strategicznego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej – 2006.
 • Komisja Rady Wydziału Elektrycznego ds. Organizacji i Struktury – kadencja 2008-2012.
 • Stała Komisja Senacka ds. Rozwoju Kampusów Akademickich – kadencja 2008-2012.
 • Komisja ds. Przewodów Doktorskich przy ISEP w dyscyplinie Elektrotechnika, kadencja 2008-20012.
 • Komisja ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, kadencja 2008-20012, zastępca przewodniczącego.

Jestem członkiem następujących organizacji krajowych i międzynarodowych:

 • Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sekcji Energoelektroniki i Napędu Polskiej Akademii Nauk
 • IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Member od 1997
 • IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Senior Member od 21-06-2003
 • EPE (European Power Electronics and Drives Associaton)– Member od 1998
 • Associate Editor of the IEEE Transaction on Industrial Electronics od 2004
 • Member of the Editorial Board – International Journal of Electric and Hybrid Vehicles od 2007
 • Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych, od 2008

Moje zainteresowania naukowo badawcze dotyczyły początkowo zagadnień napędów przekształtnikowych prądu przemiennego z silnikiem pierścieniowym. W późniejszym okresie koncentrowałem się na problemach sterowania napędów falownikowych z silnikiem indukcyjnym klatkowym. W szczególności identyfikacją i sterowaniem z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. W 1993 rozpocząłem prace badawcze w dziedzinie przekształtnikowych układów wytwarzania energii elektrycznej rozszerzając obszar moich zainteresowań. Prace prowadzone wspólnie z prof. W. Koczarą zaowocowały patentami o zasięgu międzynarodowym i wieloma publikacjami. Efektem tych prac było wdrożenie do produkcji przekształtnikowych zespołów wytwarzania energii elektrycznej z wyjściem przemiennoprądowym w Firmie VoltAmpere w RPA. Jestem autorem lub współautorem ponad 100 prac opublikowanych w czasopismach lub prezentowanych na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz ponad 40 patentów i zgłoszeń patentowych ( w tym kilku zagranicznych), z których przeszło dziesięć zostało zastosowanych w praktyce.

Kierowałem 2 projektami badawczymi finansowanymi przez Unię Europejską oraz 8 projektami badawczymi finansowanymi przez KBN i MNiSW.

Warszawa 7-05-2012