Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” 2019/2020


Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. Celem głównym projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W związku z powyższym Wydział Elektryczny PW zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w projekcie „Szkoła Orłów na PW”.
W rekrutacji do projektu może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem metody tutoringu.

Ogłoszenie»

Formularz ofertowy»

Projekt „Szkoła Orłów na PW”, realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Koordynatorem Projektu w PW jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Dział Wsparcia Edukacji (agnieszka.plocharska@pw.edu.pl).

W przypadku zainteresowania udziałem w realizacji indywidualnych cykli tutorskich dla studentów, prosimy o złożenie w Gmachu Głównym p. 130 (dziekanat dydaktyczny Wydziału Elektrycznego) papierowej wersji podpisanego formularza» stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego można przesłać skan oferty na adres mailowy: tomasz.winek@pw.edu.pl 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2020 r., godz. 14:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty należy składać indywidualnie.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).