Ogłoszenie: Zaproszenie do składania ofert (ZO) Postępowanie 05/NERW2PW/1044/2019


Postępowanie 05/NERW2PW/1044/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi recenzowania i opiniowania programu i planu studiów oraz kart przedmiotów dla studiów I stopnia kierunku Elektromobilność na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w ramach projektu: „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@isep.pw.edu.pl
lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 314, do dnia 25 listopada 2019 r.

Szczegóły w załączonym dokumencie: Zaproszenie do składania ofert (ZO) Postępowanie 05/NERW2PW/1044/2019

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).