Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia


Od 2 do 29 sierpnia 2022 roku trwają zapisy na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Electrical Engineering.

Zapisy

odbywają się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) irk.pw.edu.pl»

Składanie dokumentów

Dziekanat Studiów Stacjonarnych Wydziału Elektrycznego, Gmach Główny PW (plac Politechniki 1), pokój 130-133, kontakt», mapa»
Godziny przyjęć: pon – pt w godz. 09:00 – 15:00.

Wymagane dokumenty

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (ewentualnie studiów II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów,
  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • opcjonalnie – certyfikat językowy,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku w IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Terminy

Zapisy i składanie dokumentów w dniach 2 – 29 sierpnia 2022 roku.

Uwagi

Jeżeli kandydat/-ka na studia II stopnia aplikuje na te studia bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym Wydziale to przedstawienie dyplomu i suplementu nie jest konieczne, ale prosimy o potwierdzenie w Dziekanacie aplikacji na studia II stopnia.

Wyniki wstępnej kwalifikacji na studia zostaną podane do 10.09.2022. Wyniki ostatecznej kwalifikacji zostaną podane do 15.09.2022.

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej Biura ds. Przyjęć na Studia».

Dla celów rekrutacji uczelnia nie pobiera oryginałów dyplomów i suplementów, ale jedynie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaleca się przygotowanie kopii przed składaniem dokumentów, okazanie oryginału w czasie składania dokumentów, a osoba przyjmująca dokumenty poświadczy kopie za zgodność z oryginałem. Podobna zasada dotyczy również certyfikatów językowych i dokumentów legalizacyjnych.


Przeczytaj też

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).