Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Electrical Engineering


Do 13 września 2021 zostały przedłużone zapisy na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Electrical Engineering.

Zapisy w systemie informatycznym uczelni i przyjmowanie dokumentów w dniach 03-13.09.2021 r. www.zapisy.pw.edu.pl

Miejsce przyjmowania dokumentów: Gmach Główny PW, pokój 130, Dziekanat Studiów Stacjonarnych, kontakt »
Godziny przyjęć: pon – pt w godz. 09:00 – 15:00.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia – kierunek Electrical Engineering


Wymagane dokumenty

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (ewentualnie studiów II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów,
  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • opcjonalnie – certyfikat językowy,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Uwagi

Jeżeli kandydat na studia II stopnia aplikuje na te studia bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym wydziale to przedstawienie dyplomu i suplementu nie jest konieczne, ale prosimy o potwierdzenie w dziekanacie aplikacji na studia II stopnia.

Wyniki wstępnej kwalifikacji na studia zostaną podane do 10.09.2021. Wyniki ostatecznej kwalifikacji zostaną podane do 17.09.2021 z uwzględnieniem kandydatów, którzy przekazali zaświadczenie o egzaminie dyplomowym do 13.09.2021 r.

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej www.pw.edu.pl/Rekrutacja.

Dla celów rekrutacji uczelnia nie pobiera oryginałów dyplomów i suplementów, ale jedynie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaleca się przygotowanie kopii przed składaniem dokumentów, okazanie oryginału w czasie składania dokumentów, a osoba przyjmująca dokumenty poświadczy kopie za zgodność z oryginałem. Podobna zasada dotyczy również certyfikatów językowych i dokumentów legalizacyjnych.

 

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/. 

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).