Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/2022


Do 13 września 2021 zostały przedłużone zapisy na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Elektrotechnika.

Zapisy w systemie informatycznym uczelni i przyjmowanie dokumentów w dniach
03-13.09.2021 r. www.zapisy.pw.edu.pl

Miejsce przyjmowania dokumentów: Gmach Główny PW, pokój 130, Dziekanat Studiów Niestacjonarnych, kontakt »
Godziny przyjęć: pon – pt w godz. 09:00 – 15:00

Rekrutacja na studia niestacjonarne – kierunek Elektrotechnika


Studia I stopnia (inżynierskie)

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Studia II stopnia (magisterskie)

Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (ewentualnie studiów II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów,
  • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Uwagi

Ze względu na możliwość przeprowadzenia kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek Elektrotechnika zalecamy zapoznanie się z zasadami obliczania punktów kwalifikacyjnych, tak jak dla studiów stacjonarnych, i ewentualne złożenie dodatkowych dokumentów (dyplom technika, certyfikat językowy) ⇒ Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych (konkursowych) »

Wyniki wstępnej kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia zostaną podane do 10.09.2021 r. Wyniki ostatecznej kwalifikacji na studia niestacjonarne I stopnia zostaną podane do 17.09.2021 r.
Jeżeli kandydat na studia II stopnia aplikuje na te studia bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym wydziale to przedstawienie dyplomu i suplementu nie jest konieczne, ale prosimy o potwierdzenie w dziekanacie aplikacji na studia II stopnia.

Wyniki wstępnej kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia zostaną podane do 10.09.2021 r. Wyniki ostatecznej kwalifikacji na studia niestacjonarne II stopnia zostaną podane do 17.09.2021 r. z uwzględnieniem kandydatów, którzy przekazali zaświadczenie o egzaminie dyplomowym do 13.09.2021 r.

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Dla celów rekrutacji uczelnia nie pobiera oryginałów dokumentów, ale jedynie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaleca się przygotowanie kopii przed składaniem dokumentów, okazanie oryginału w czasie składania dokumentów, a osoba przyjmująca dokumenty poświadczy kopie za zgodność z oryginałem.


Rekrutacja na studia niestacjonarne – kierunek Informatyka Stosowana

prowadzona jest przez Ośrodek Kształcenia na Odległość » 

 

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/. 

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).