Rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2020/2021


Od 11 stycznia 2021 r. na Politechnice Warszawskiej prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego r.ak. 2020/2021.

Na Wydziale Elektrycznym uruchomiona została rekrutacja na następujące kierunki:


Studia stacjonarne (dzienne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika w języku angielskim (Electrical Engineering)


Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Kierunki i limit miejsc:

nie ma rekrutacji na kierunek Elektrotechnika (studia w formie zjazdów)


Procedura rekrutacji

na wszystkie kierunki składa się z następujących kroków:

1. Zarejestrowania kandydata w ogólnouczelnianym systemie informatycznym – https://www.zapisy.pw.edu.pl/ – termin przedłużony do 10 lutego 2021 r (UWAGA: dla kierunku Elektromobilność termin przedłużony do 15 lutego 2021 r.)

2. Załączenia dokumentów w systemie rekrutacyjnym – termin do 15 lutego 2021 r.

3. Okazania oryginałów dokumentów oraz podpisania ankiety osobowej i informacji o przyjęciu na studia – termin zgodnie z indywidualnym komunikatem

  • na studia stacjonarne – w Dziekanacie Wydziału – Gmach Główny p. 133
  • na studia niestacjonarne na odległość – w Biurze Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO) – Gmach Główny p. 324

Uwaga: zarejestrowanie w bazie rekrutacyjnej jest bezwzględnie wymagane – osoby, których nie ma w bazie nie będą mogły zostać przyjęte na studia II stopnia.

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej w sem. 2020Z (ściśle: egzamin dyplomowy odbył się po 01 października 2020 r.), i zadeklarowali ten stan w systemie rekrutacyjnym, załączają w systemie rekrutacyjnym skany następujących dokumentów:

  • wniosek o przyjęcie na studia wraz z deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka Stosowana) – dokument podpisany przez kandydata; dokument do pobrania – poniżej;
  • dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów – dotyczy absolwentów Politechniki Warszawskiej innych Wydziałów niż Elektryczny;
  • CV (opcjonalnie – nie ma potrzeby załączania CV jeżeli kandydat kontynuuje studia II stopnia na tym samym kierunku co studia I stopnia).

Kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni niż Politechnika Warszawska lub egzamin dyplomowy odbył się w PW, ale przed 01 października 2020 r., załączają w systemie rekrutacyjnym skany następujących dokumentów:

  • wniosek o przyjęcie na studia wraz deklaracją wyboru specjalności (na kierunku Elektrotechnika i kierunku Informatyka Stosowana – studia stacjonarne) – dokument podpisany przez kandydata; dokument do pobrania – poniżej;
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (II stopnia, studiów jednolitych); Uwaga – absolwenci innych uczelni niż Politechnika Warszawska, na etapie kwalifikacji na studia, mogą załączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, ale okazanie dyplomu będzie niezbędne do pełnej rejestracji na studiach II stopnia; 
  • CV – życiorys (uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe).

Dodatkowo, osoby, które ukończyły kierunek studiów inny niż ten, na który ubiegają się o przyjęcie, powinny załączyć skan suplementu otrzymanego po studiach I stopnia (II stopnia, studiach jednolitych) oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające określenie stopnia przygotowania kandydata do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku.

Uwaga: wymienione w informacjach na stronie PW kierunki studiów określone jako pokrewne dla studiów I stopnia należy traktować jako przykładowe dla orientacji w wymaganiach co do kompetencji kandydatów na studia II stopnia.  

Na studia II stopnia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera, a w szczególnych przypadkach również tytuł licencjata – kierunek Informatyka Stosowana (studia niestacjonarne). Jeżeli kierunek ukończonych studiów I stopnia był różny od kierunku studiów II stopnia to osoby przyjęte na studia II stopnia będą zobowiązane uzupełnić wymagane różnice programowe ustalane dla każdego studenta indywidualnie. Decyzję o kwalifikacji na studia II stopnia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego.

Terminy rekrutacji

Wstępna tura kwalifikacji na studia II stopnia zostanie przeprowadzona 05 lutego 2021 r, ewentualne rozmowy (zdalne!) z wybranymi kandydatami mającymi znaczne różnice programowe odbędą się w pierwszej połowie lutego – kandydaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.

Ostateczna kwalifikacja kandydatów na studia II stopnia zostanie przeprowadzona 15/16 lutego 2021 r.

Terminy okazywania dokumentów: do ustalenia

Informacje o rekrutacji są dostępne na stronie Politechniki Warszawskiej: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja


Dokumenty i formularze

DW_AiRS – Wniosek – kierunek Automatyka i Robotyka Stosowana

DW_ELE – Wniosek i deklaracja specjalności – kierunek Elektrotechnika

DW_INFS – Wniosek i deklaracja specjalności (studia stacjonarne) – kierunek Informatyka Stosowana

DW_EMOB – Wniosek – kierunek Elektromobilność


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).