Stopnie studiów


Ze stopniem studiów jest związany tytuł zawodowy lub stopień naukowy, jaki otrzymasz po ukończeniu studiów.
Na Wydziale Elektrycznym możesz studiować na studiach I, II lub III stopnia.

  • Po ukończeniu studiów I stopnia otrzymasz tytuł inżyniera.
  • Po ukończeniu studiów II stopnia otrzymasz tytuł magistra inżyniera.
  • Po ukończeniu studiów III stopnia otrzymasz stopień naukowy doktora nauk technicznych.

Warunkiem podjęcia studiów na kolejnym stopniu jest oczywiście ukończenie studiów niższego stopnia, zatem aby podjąć studia II stopnia musisz posiadać tytuł inżyniera, a podjęcia studiów III wymaga posiadania tytułu magistra inżyniera.

Studia stacjonarne I stopnia podejmują przeważnie osoby młode, które właśnie zdały maturę.
Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne są wyniki z egzaminu maturalnego.
Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia są jednolite w skali uczelni i możesz się z nimi zapoznać na stronach dla kandydatów. Znajdziesz tam m.in. informacje w jaki sposób wyniki egzaminów maturalnych są przeliczanane na punkty konkursowe decydujące o zakwalifikowaniu na określony kierunek studiów. Sposób przeliczania wyników może być różny w zależności od tego, w którym roku zdawałeś maturę.
Przy rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia praktycznie nie ma kwalifikacji konkursowej, tzn. warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się kandydata w systemie rekrutacyjnym i terminowe złożenie wymaganych dokumentów (w tym oczywiście matury !).

Studia II stopnia, niezależnie stacjonarne czy niestacjonarne, możesz podjąć po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym. To ważna sprawa związana z tzw.mobilnością pionową, ale trzeba uważać, bo studiując na II stopniu inny kierunek niż ten, który ukończyłeś na I stopniu musisz zaliczyć dodatkowe przedmioty (różnice programowe). Co więcej, gdyby okazało się, że liczba kandydatów na studia II stopnia przekroczy limit miejsc to Komisja Rekrutacyjna podejmując decyzje o kwalifikacji będzie kierowała się zgodnością programów kształcenia na I stopniu studiów i ocenami na dyplomie.

Zasady rekrutacji na studia III stopnia są odmienne z uwagi na inny charakter studiów.
Jeżeli chcesz widzieć więcej o studiach III stopnia (doktoranckich) zobacz:
http://www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie/

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).