Jerzy Szastałło

Jerzy Szastałło

Urodzony w Warszawie (1951). Po ukończeniu szkoły średniej - XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Warszawie, rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka (1975). Pracę zawodową rozpoczął w ówczesnym Zakładzie Energetycznym Warszawa Miasto (ZEWM) - obecnie STOEN SA.

Do 1994 roku pracował w ZEWM na różnych stanowiskach kierowniczych zajmując się prowadzeniem utrzymania urządzeń oraz kierowania ruchem sieci elektroenergetycznej zasilającej centralne dzielnice Warszawy. Zdobył tam doświadczenie w dziedzinie organizacji eksploatacji i zarządzania zespołami pracowników. W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu Energetycznego Warszawa Praga zapewniając dostawę energii elektrycznej do blisko 250 000 klientów STOEN SA, takich jak duże zakłady przemysłowe, szpitale, urzędy administracji państwowej, odbiorcy komunalni i indywidualni.

W 1994 roku rozpoczął pracę w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA gdzie był zastępcą dyrektora eksploatacji w Dyrekcji Przesyłu. Od 1997 r. był dyrektorem ds. gospodarki infrastrukturą techniczną, a od 2001 r. - dyrektorem techniki i technologii kierując działalnością wydziałów merytorycznych w Departamencie Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSE SA w zakresie techniki stacyjnej, liniowej, zabezpieczeń i pomiarów rozliczeniowych energii elektrycznej prowadz±c prace również z udziałem jednostek naukowo badawczych i biur projektowych w zakresie przygotowania standardów technicznych aparatury przeznaczonej do instalacji w Sieci Przesyłowej PSE SA.

Jest członkiem SEP od 1981 roku. Był członkiem Zarządzu Oddziału Warszawskiego SEP (1994-2002) i skarbnikiem (1997-2002). Obecnie jest prezesem Oddziału Warszawskiego SEP - od 2002 r. W roku 2006 został wybrany Dziekanem Rady Prezesów SEP.
Jest członkiem Sekcji Energetycznej OW SEP od roku 1987, a jej przewodniczącym - od roku 1998

Jego działalność zawodowa i stowarzyszeniowa jest związana z energetyką zawodową i obejmuje zagadnienia zarządzania procesami technicznymi oraz organizacyjnymi w sieciach elektroenergetycznych, poczynając od sieci przemysłowych, dystrybucyjnych, a kończąc na sieci Krajowego Systemu Przesyłowego i współpracy międzynarodowej w ramach EURELECTRIC i CIGRE.